مجلاتکتاب ماه هنر


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: خانه کتاب

مدیر مسئول: نجفعلی میرزایی

سردبیر: دکتر محمد خزائى

هیئت تحریریه: دکتر رضا افهمی، دکتر حسن علی پورمند، دکتر محمد خزائی، دکتر مهناز شایسته فر، دکترعلی شیخ مهدی، دکتر محمد نقی زاده، بهمن نوروز زاده چگینی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین جنوبى، شماره1080

تلفن:   66966210(021)  

وب سایت: http://www.ketabmah.ir

پست الکترونیک: bhmnchegini@yahoo.com


آرشیو نشریه: