مجلاتهنر (دانشگاه علم و فرهنگ)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علم وفرهنگ

مدیر مسئول: دکتر حسین ایمانی خوشخو

سردبیر: دکتر حسین ایمانی خوشخو

مدیر داخلی: شهره فضل وزیری

هیئت تحریریه: دکتر یعقوب آژند، دکترمهدی اخوی یان، دکتر بهنام جلالی، دکتر غلامعلی حاتم، دکتر دادور، دکتر علیمحمدی، دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر علی اکبر کیوانفر، دکتر عباس نامجو

نشانی: بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید عربشاهی، خیابان بهار، دانشگاه علم وفرهنگ

وب سایت: http://journal.usc.ac.ir


آرشیو نشریه: