مجلاتتئاتر


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران 

مدیر مسئول: حسین مسافر آستانه 

سردبیر: دکتر مصطفی مختاباد 

مدیر داخلی: مهدی نصیری 

هیئت تحریریه: دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی،دکتر محمود عزیزی،دکتر مصطفی مختاباد،دکتر محمد باقر قهرمانی،دکتر فرزان سجودی،دکتر حامد سقائیان،دکتر بهروز محمودی بختیاری 

نشانی: تهران، بلوار کریمخان، خیابان زند، خیابان آبان جنوبی، کوچه ارشد، پلاک 10، طبقه دوم، انتشارات نمایش، کدپستی :1598774517 

تلفن:   (021)88946669

پست الکترونیک: ft.drama@gmail.com 


آرشیو نشریه: