مجلاتسینما تئاتر


توقف انتشار 


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: حسین فرخی 

مدیر مسئول: حسین فرخی 

سردبیر: حسین فرخی 


آرشیو نشریه: