مجلاترهپویه هنر


توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی سوره

مدیر مسئول: دکتر محمد روشن

سردبیر: مجید رضائیان


آرشیو نشریه: