مجلاتمطالعات هنر اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات هنر اسلامی 

مدیر مسئول: دکتر مهناز شایسته فر 

سردبیر: دکتر مهناز شایسته فر 

هیئت تحریریه: دکتر آدل آداموا، دکتر ابوتراب احمد پناه، دکتر صادق آیینه وند، دکتر برنارد اکان، دکتر رضا اکبریان، دکتر ساندرا اوب، دکتر شیلا بلر، دکتر جاناتان بلوم، استاد علی رجبی، دکتر زهره زرشناس، دکتر محمد خزایی، دکتر مهناز شایسته فر، دکتر کارول هلین برند، دکتر رابرت هلین برند 

نشانی: تهران، تهران،بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، جنب خیابان قانع، پلاک 26 

تلفکس:   44618121،44618122، 44618124(021)

وب سایت: http://www.islamicartjournal.com


آرشیو نشریه: