مجلاتهویت شهر


 


درجه علمی: علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی

سردبیر: دکتر فرح حبیب

هیئت تحریریه: دکتر ایرج اعتصام، دکتر سید محسن حبیبی، دکتر بهناز امین زاده، دکتر اسفندیار زبر دست، دکتر محمد مهدی عزیزی، دکتر علی غفاری، دکتر محمد نقی زاده، دکتر هاشم هاشم نژاد،

نشانی: تهران، پونک، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، جنب دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان صنایع غذایی،طبقه چهارم بلوک شرقی ،دانشکده هنر و معماری،اتاق 428، 

تلفن:   09100215385تماس فقط در روزهای شنبه

وب سایت: http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir


آرشیو نشریه: