مجلاتهنرهای تجسمی


توقف انتشار


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 

مدیر مسئول: حسن بنیانیان 

سردبیر: عبدالمجید حسینی راد 


آرشیو نشریه: