مجلاتهنر و مردم


 توقف انتشار


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: وزارت فرهنگ و هنر

مدیر مسئول: دکتر خدابنده لو

سردبیر: عنایت الله خجسته


آرشیو نشریه: