مجلاتآینه خیال


 توقف انتشار


دوره انتشار: دو ماهنامه 

صاحب امتیاز: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول: بهمن نامور مطلق

سردبیر: بهزاد مرتضوی


آرشیو نشریه: