مجلاتعکاسی خلاق


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: افشین شاهرودی 

مدیر مسئول: افشین شاهرودی 

سردبیر: افشین شاهرودی 

مدیر داخلی: آیین شاهرودی 

نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، نرسیده به خیابان شریعتی، روبه روی ترکمنستان، ساختمان پروشات، طبقه اول، واحد 3 

تلفن:   88456145(021)   فکس: 88456014(021)

پست الکترونیک: info@akkasikhalagh.com 


آرشیو نشریه: