مجلاتعکس خبری


توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: ناصر جواهری 

مدیر مسئول: ناصر جواهری 

سردبیر: ناصر جواهری 


آرشیو نشریه: