مجلاتاثر


 توقف انتشار


رتبه علمی: علمی - ترویجی

صاحب امتیاز: سازمان میراث فرهنگی کشور 

مدیر مسئول: باقرآیت الله زاده شیرازی 

سردبیر: احمد میرزاکوچک خوشنویس


آرشیو نشریه: