مجلاتآفاق نور


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع(

مدیر مسئول: محمد عبداللهیان

سردبیر: محمد عبداللهیان

مدیر داخلی: علیرضا اصغری

نشانی: قم، بلوار شهید منتظری، کوچه شماره 8، پلاک 12،  کدپستی:3713743788 

تلفن: 37742010 ، 37740559(025)      فکس: 37739747(025)

وب سایت: http://www.maaref.ir

پست الکترونیک: info@maaref.ir 


آرشیو نشریه: