مجلاتزبانشناخت


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیرمسئول: حمیدرضا آیت اللهی

سردبیر: زهره زرشناس

مدیر اجرایی: آنیتا کمالی‌ها

هیات تحریریه:  ژاله آموزگار، ابوالقاسم اسماعیل پور، حسن رضایی باغ بیدی، زهره زرشناس، ویدا شقاقی، احمد صفاری مقدم، مصطفی عاصی، یحیی مدرسی، کتایون مزداپور، محمود جعفری دهقی

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419.

تلفن: 3-88046891 داخلی 360

وبسایت: http://languagestudy.ihcs.ac.ir/

پست الکترونیک: zabanshenakht@ihcs.ac.ir


آرشیو نشریه: