مجلاتزیبایی شناسی ادبی (اندیشه های ادبی)


 زبان و ادبیات فارسی سابق


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی اراک 

مدیرمسئول: دکتر محمدرضا قاری 

سردبیر: دکتر محمدرضا زمان احمدی 

مدیر داخلی: دکتر محسن ایزدیار 

هیات تحریریه:  دکتر جلیل مشیدی، دکتر سعید حمیدیان، دکتر میرجلال الدین کزّازی، دکتر محمدحسن حسن زاده نیری، دکتر سیده زهرا موسوی، دکتر محمدرضا قاری، دکتر محمدرضا زمان احمدی، دکتر محسن ذوالفقاری 

 

نشانی: اراک، کیلومتر سه جاده خمین، شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی . صندوق پستی: اراک، 567-38135 .

وب سایت: http://www.iau-arak.ac.ir/ 

پست الکترونیک:  literarythoughts@gmail.com 


آرشیو نشریه: