مجلاتسیمرغ


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مهراب اکبریان بیرم آیاد

مدیرمسئول: مهراب اکبریان بیرم آباد

سردبیر: علی مرتضویان


آرشیو نشریه: