مجلاتپژوهش های ادبی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن زبان و ادبیات فارسی

مدیرمسئول: دکتر غلامحسین غلامحسین زاده

سردبیر: دکتر مهین پناهی

نشانی: انجمن زبان و ادبیات فارسی، تهران. صندوق پستی:345-14115  

تلفن :88330159(021)  فکس:88009056(021)  

وب سایت: http://www.anjomanfarsi.ir

پست الکترونیک:    pazhohesh_adabi@yahoo.com


آرشیو نشریه: