مجلاتمطالعات زبان فرانسه


 


دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیرمسئول: دکتر محمد جواد شکریان

سردبیر: دکتر محمود رضا گشمردی

مدیر اجرایی:  نادیا کاظمی

مدیر داخلی: دکتر ابراهیم سلیمی کوچی

نشانی:  اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشکده اصفهان، دانشکده زبان های خارجی.

تلفن: 03117932115  فکس: 03116687391

وب سایت:     http://uijs.ui.ac.ir


آرشیو نشریه: