مجلاتکارنامه


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: نگار اسکندر فر 

مدیرمسئول: نگار اسکندر فر 

سردبیر: زیر نظر شورای سردبیری (سردبیر شماره های اول مرحوم هوشنگ گلشیری بوده است.) 


آرشیو نشریه: