مجلاتادبیات داستانی


توقف انتشار


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: حوزه هنری  

مدیرمسئول: حسن بنیانیان 

سردبیر: محمد رضا سرشار 


 آرشیو نشریه: