مجلاتادبیات تطبیقی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

مدیرمسئول: دکتر محمد رضا صرفی 

سردبیر: دکتر محمد رضا صرفی 

مدیر داخلی: مریم ایرانمنش

هیات تحریریه:  دکتر احمد امیری خراسانی، سید حسین سیدی، عنایت الله شریف پور، محمود شکیب انصاری، اکبر صیادکوه، ناصر محسنی نیا، محمود مدبری، محمدرضا نجاریان

نشانی: کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نشریه ادبیات تطبیقی . صندوق پستی:  کرمان، 133-76175 .

تلفکس: 3202411 (0341)

وب سایت نشریه: http://jcl.uk.ac.ir/

پست الکترونیک: adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.ir 


 آرشیو نشریه: