مجلاتالفبا


توقف انتشار


دوره انتشار: دو ماهنامه

صاحب امتیاز: مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

سردبیر: خسرو آقایاری


آرشیو نشریه: