مجلاتبهارستان سخن (ادبیات فارسی آزاد خوی)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

مدیرمسئول: دکتر احمد شوقی نوبر

سردبیر: دکتر احمد فرشبافیان صافی

هیات تحریریه: دکترناصر علیزاده، دکتر احمد فرشبافان صافی، دکتر سعیده قره آغاجلو، دکتر فاطمه مدرسی

نشانی: کیلومتر5 جاده خوی، سلماس، دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی: 175-58135

تلفکس:  2552677(0261)

وب سایت: www.iaukhoy.ac.ir

پست الکترونیک:literature@iaukhoy.ac.ir 


آرشیو نشریه: