اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تصویرنامرایانامهآخرین مدرک تحصیلیرتبه علمیرزومه علمیآدرس پرتال
محمد علی ابوترابیaboutorabi.econ@gmail.comدکتری علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهداستادیار گروه پژوهشی اقتصاد کلان و پولی، پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
محمود جنیدی (بازنشسته)mahmood_joneidi@yahoo.com-استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات انساني-
فاطمه طاهرخانیf.taherkhani@ihcs.ac.irدکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
-آوات عباسیawat.mazda@gmail.com-استادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
محمدآقا نهاوندیانnahavandian@yahoo.comدکتری اقتصاد--
نرگس اکبرپور روشنnarges.akbarpur@gmail.comدکتری اقتصاد، دانشگاه مازندراناستادیار گروه پژوهشی اقتصاد خرد و بخش عمومی، پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
علی سالاری شادیalisalarishadi@yahoo.comدکتری تاریخدانشیار،گروه پژوهشی تاریخ سیاسی، پژوهشکده تاریخ، گروه تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.-
محسن بهلولی فسخودیm.bohlooli@ihcs.ac.irدکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمیاستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
وحید قهرمانvghahraman@ihcs.ac.irدکتری زبانشناسی کاربردی - آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهراناستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
-زینب مشتاقی----
مسعود رضاییm.rezaei@ihcs.ac.irدکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهراندانشیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
ریما مرشدm.morshed@ihcs.ac.irدکتری تخصصی بهداشت و بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهراندانشیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
مصطفی مهرآیینm.mehraein@ihcs.ac..irدکتری جامعه‌شناسی (فرهنگ)، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
مریم کامیار--استادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
فاطمه راکعیfatemehrakei@gmail.comدکتری زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرسدانشیار، گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
رمضان رضاییdrr_rezaei@yahoo.com-استادیار، گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
محمد هاتفیM.hatefi@ihcs.ac.irدكتري تخصصي زبان و ادب فارسياستادیار، گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
-هادی رحیمیان--پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
-حسن ملکmalek.hassan@yahoo.com-استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
-بهمن حسینجانی----
آیدین کیخاییaidinkeikhaee@gmail.comدکتری اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی، دانشگاه یورک (تورنتو، کانادا)استادیار گروه پژوهشی فلسفه غرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مهدی بنایی جهرمیtj_sm81@yahoo.comدکتری فلسفه ی غرباستادیار گروه پژوهشی فلسفه غرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
محمدتقی چاوشیtschawoschi@yahoo.comدکتری فلسفه ی غرب، انجمن حکمت و فلسفه‌ی ایراناستادیار گروه پژوهشی فلسفه غرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
-مرتضی جعفریانm.jafarian.kh@gmail.comدکتری فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهراناستادیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
-محمدامین شاهجوییmshahjouei@yahoo.comدکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه شهید بهشتیاستادیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مهدی اصفهانیm.esfahani@ihcs.ac.ir-استادیار گروه پژوهشی فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
حسین شقاقیshpost58@gmail.com-استادیار گروه پژوهشی مطالعات میان فرهنگی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
محمدمهدی اردبیلیm.m.ardebili@gmail.comدکتری فلسفه ی غرب، دانشگاه تبریزاستادیار گروه پژوهشی مطالعات میان فرهنگی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
-مریم هاشمیMa.Hashemi@ihcs.ac.ir-استادیار مرکز تحقیقات امام علی (ع)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
طاهره کمالی زادهtkamali85@yahoo.comدکتری فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهراندانشیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سید امیر اکرمیseyedamir_a@yahoo.comدکتری فلسفه دین، دانشگاه مک گیل کانادااستادیار گروه پژوهشی فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مهدی اسدیM.Assadi@ihcs.ac.irدکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه تهراناستادیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
فریبا سادات محسنی سهیf.mohseni@ihcs.ac.irدکتری تخصصی علوم سیاسی، دانشگاه تهراناستادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
عبدالمجید مبلغیmobaleghi@gmail.comدکترای علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مالک شجاعی جشوقانیMalekmind@yahoo.comدکتری تخصصی فلسفه معاصر, دانشگاه تهراناستادیار گروه پژوهشی مطالعات میان فرهنگی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سید رضا حسینیr.hoseini@ihcs.ac.irدکتری علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سید حسین حسینی سروریDrshhs44@gmail.comدکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه معارفاستادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
فرهاد زیویارzivyar@ihcs.ac.irدکتری علوم سیاسیاستادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
موسی نجفیitrc@ihcs.ac.irدکتری تخصصی علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستاد، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مزدک رجبیm.rajabi@ihcs.ac.irدکتری فلسفه، گرایش قدیم و قرون وسطیدانشیار گروه پژوهشی فلسفه غرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
کریم مجتهدی--استاد بازنشسته دانشگاه تهران-
اعظم قاسمیazam_ghasemi@yahoo.com-استادیار گروه پژوهشی فلسفه دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
حسن فقیه عبداللهی--مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
کامیار صداقت ثمرحسینیkamyarsedaghat@gmail.comدکتری علوم سیاسی، گرایش اندیشه سیاسیاستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
علیرضا منجمیmonajemi.alireza@gmail.comفارغ التحصیل رشته پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناستادیار گروه پژوهشی فلسفه علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مهدی کریمی سلطان احمدیM.karimi@ihcs.ac.irدکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
احمد صفار مقدم(بازنشسته)as-moqaddam@yahoo.comدکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه تهراناستاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سیده زهرا اجاقzahraojagh1979@gmail.comدکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی, دانشگاه تهراناستادیار گروه ارتباطات و علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
امیر عبدالرضا سپنجیaasepanjy@gmail.comدکتری ارتباطات، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار گروه ارتباطات، فرهنگ و سیاست، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
منصور ساعیmsaei58@gmail.comدکتری تخصصی علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار گروه ارتباطات و علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
داود مهرابیdavood.mehrabi@yahoo.comدکتری ارتباطات، دانشگاه پوترا مالزیاستادیار گروه ارتباطات و علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
معصومه تقی زادگانtaghizadegan.km@gmail.comدکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهراناستادیار گروه ارتباطات، فرهنگ و سیاست، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
بشیر معتمدیmotamedibashir@yahoo.comدکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهراناستادیار گروه ارتباطات، فرهنگ و سیاست، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مریم سادات فیاضیmsfayyazi@gmail.comدکتری زبان شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرساستاديار، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
محمدعلی مینایی--گروه مطالعات امنیت و جامعه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
جلال منتظری شورکچالیj.montazeri@ihcs.ac.irدکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه مازندراناستادیار گروه پژوهشی اقتصاد خرد و بخش عمومی، پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
نادر سیدکلالیn.kalali@ihcs.ac.irدکتری مدیریت استراتژیک (سیاستگذاری بازرگانی)، دانشگاه تهراناستادیار گروه مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
لیلا سادات زعفرانچیL_zafaranchi@ihcs.ac.irدکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای و توسعه اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
ابراهیم التجاییe.eltejaei@ihcs.ac.irدکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائیدانشیار گروه پژوهشی اقتصاد کلان و پولی، پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سید محمدرضا امیری طهرانی زادهamiritehrani@hotmail.comدکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیارگروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای و توسعه اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سید حسین میرجلیلیh.jalili@ihcs.ac.irدکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع)استاد گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای و توسعه اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
محمد مولایی قلیچیm.molaei@ihcs.ac.irدکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهراناستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
حسن مجیدیانh.majidian@ihcs.ac.irدکتری ریاضیات کاربردی (گرایش آنالیز عددی)، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
محمدعلی سلمانی ندوشنm.nodoushan@ihcs.ac.irدکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهراندانشیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
گل اندام شریفیg.sharifi@ihcs.ac.irدکتری زیست شناسی، فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تهراناستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
آندیا نعمتیa.nemati@ihcs.ac.irدکتری شیمی معدنی، دانشگاه خوارزمیاستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
مریم علی نژادm.alinezhad@ihcs.ac.irدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمیاستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
سید نورالدین محمودیn.mahmoudi@ihcs.ac.irدکتري تخصصي فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه تهراناستادیار گروه فلسفه برای کودکان، پژوهشکده اخلاق و تربيت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سید علی اصغریseyed.ali.asghari@gmail.comدکتری فلسفه ی جديد و معاصر غرب، دانشگاه شهيد بهشتی ايراناستادیار گروه مطالعات بنیادین اخلاق، پژوهشکده اخلاق و تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
حسینعلی قبادی----
سیدجواد میری منیقSeyedjavad@hotmail.comدکتری تخصصی (Ph.D): جامعه‌شناسی، (دانشگاه بریستول/ انگلستان)استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
هادی وکیلیdrhvakili@gmail.comدکتری عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتدانشیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
علیرضا ملائی توانیmollaiynet@yahoo.comدکتری، رشته تاریخ با گرایش ایران اسلامی، دانشگاه شهید بهشتیاستاد، گروه پژوهشی تاریخ فکری و فرهنگی ایران، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.-
عبدالرحمن حسنی فرhassanifar@yahoo.comدکتری اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشیار، گروه پژوهشی تاریخ سیاسی، پژوهشکده تاریخ، يژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
محمدامیر احمدزادهAhmadzadeamir20@yahoo.comدکتری تخصصی تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، گروه پژوهشی تاریخ فکری و فرهنگی ایران، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
نیره دلیرn.dalir@ihcs.ac.irدکتری تاریخ ایران، دانشگاه شهید بهشتیدانشیار،گروه پژوهشی تاریخ سیاسی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.-
سید محمدرحیم ربانی زادهrabbanizadeh@ihcs.ac.irدکتری: تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتیاستادیار، گروه پژوهشی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.-
مهسا ویسیmahsaveisi@yahoo.comدکتری باستان شناسی، گرایش دوران تاریخی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار،گروه پژوهشی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.-
الهام ملک زادهElhammalekzadeh@gmail.irدکتری رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه الزهرااستادیار،گروه پژوهشی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.-
شهرام یوسفی فرshyousefifar@ut.ac.irدکتری تاریخ ایران، دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتیاستاد گروه تاریخ دانشگاه تهران-
صفورا برومندs.borumand@ihcs.ac.irدکتری رشته تاریخ (گرایش ایران اسلامی ،دانشگاه الزهرا (س)استادیار،گروه پژوهشی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.-
-فاطمه پیرا----
پروین ترکمنی آذرtorkamany@ihcs.ac.irدکتری، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتیاستاد، گروه پژوهشی تاریخ فکری و فرهنگی ایران، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.-
حمیدرضا رادفرhamidr.radfar@gmail.comدکتری کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتاستاديار، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
آتوسا رستم بیک تفرشیA.Rostambeik@ihcs.ac.irدکتری زبان شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشیار، گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
حوریه احدیh.ahadi@ihcs.ac.irدکتری زبان شناسی همگانی، دانشگاه پیام نوردانشیار، گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
مسعود قیومیM.Ghayoomi@ihcs.ac.irدکتری رایانه با گرایش زبانشناسی رایانشی، دانشگاه آزاد برلین، آلماناستادیار، گروه گویش شناسی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
حمیدرضا دالوندdalvandhamidreza@yahoo.comدکتری فرهنگ و زبان های ایران باستان، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگاستادیار،گروه زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
امید طبیب زاده قمصریotabibzadeh@yahoo.comدکتری زبانشناسی، دانشگاه تهراناستاد،گروه گویش شناسی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
مصطفی عاصی(بازنشسته)smostafa.assi@gmail.comدکتری زبان‌شناسی با گرایش کامپیوتر و فرهنگ نگاری، دانشگاه اکستر انگلستاناستاد، گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
آزیتا افراشیa.afrashi@ihcs.ac.irدکتری زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطباییدانشیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
فرزانه گشتاسبf_goshtasb@yahoo.comدکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشيار، گروه زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
امید ملاک بهبهانیbehbahani@ihcs.ac.irدکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایراندانشیار، گروه زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
مهشید میرفخراییmahshidmirfakhraei@yahoo.comدکتری فرهنگ و زبان های باستانی، دانشگاه تهراناستاد،گروه زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
حسین صافی پیرلوجهh.safi@ihcs.ac.irدکتری زبان شناسی همگانی، دانشگاه تهراناستادیار، گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
یحیی مدرسیymodarresi@yahoo.comدکتری زبان شناسی، دانشگاه ایالتی کانزاس، آمریکااستاد، گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
زهره زرشناسzzarshenas@gmail.comدکتری فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه تهراناستاد،گروه زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
محمدتقی راشد محصلmt_rashed@yahoo.comدکتری فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه تهراناستاد،گروه زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
سیروس نصراله زادهcyrusnasr@ihcs.ac.irدکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه تهراندانشیار، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
صابره سیاوشیsaberehsiavashi@yahoo.comدکتری تخصصی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهراناستادیار، گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
روح انگیز کراچیrohangizkarachi@gmail.comدکتری ادبیات فارسیاستاد-
تقی پورنامداریانnamdarian@ihcs.ac.irدکتری ادبیات فارسی، دانشگاه تهراناستاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سیده مریم عاملی رضاییm_rezaei53@yahoo.comدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتیدانشیار، گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
عبدالحسین فرزادabdolhosein.farzad@gmail.com-دانشیار-
مریم شریف نسبmsharifnasab@yahoo.comدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار، گروه پژوهشی پژوهش های ادبی نظری، راهبردی و کاربردی، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
فرانک جهانگردfjahangard@yahoo.comدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهراناستادیار، گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
زهرا پارساپورparsapoor@ihcs.ac.irدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهراندانشیار، گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
ابوالقاسم رادفرa.radfar@iauji.ac.irدکتری‌ زبان و ادبیات، دانشگاه‌ تهران‌استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
طاهره ایشانیtahereh.ishany@gmail.comدکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم، تهراندانشیار، گروه پژوهشی پژوهش های ادبی نظری، راهبردی و کاربردی، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
-زینه عرفت پورz.erfatpor@gmail.comدکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهراناستادیار، گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
معصومه نعمتی قزوینیm.n136089@yahoo.comدکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، گروه پژوهشی پژوهش های ادبی نظری، راهبردی و کاربردی، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
علیرضا شعبانلوa.shabanlu@ihcs.acدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزددانشیار، گروه پژوهشی پژوهش های ادبی نظری، راهبردی و کاربردی، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
یداله رفیعیRafiei_y20@yahoo.comدکتری تخصصی, زبان و ادبیات عرب, دانشگاه آزاد اسلامیاستادیار، گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
زهرا حیاتیhayati.zahra@gmail.comدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سید روح الله شهابیr.shahabi@ihcs.ac.irدکتری تخصصی روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهراناستادیار گروه روانشناسی، پژوهشکده اخلاق و تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
اسماعیل ناصریenaseri7@yahoo.comدکتری تخصصی روان شناسی، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار گروه روانشناسی، پژوهشکده اخلاق و تربيت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سعید ناجیs.naji@ihcs.ac..irدکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار گروه فلسفه برای کودکان، پژوهشکده اخلاق و تربيت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مهرنوش هدایتیmehrnooshhedayati@yahoo.comدکتری تخصصی مشاوره و روان شناسیاستادیار گروه روانشناسی، پژوهشکده اخلاق و تربيت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
روح الله کریمیroohollah.karimi@gmail.comدکتری تخصصی, فلسفه, دانشگاه تهراناستادیار گروه مطالعات بنیادین اخلاق، پژوهشکده اخلاق و تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
عبداله قنبرلوGhanbarloo@ihcs.ac.irدکتری روابط بین‌الملل (گرایش تخصصی اقتصاد سیاسی بین‌الملل)، دانشگاه تهراندانشیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
یحیی فوزیYahyafozi@yahoo.comدکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهراناستاد پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سید محسن علوی پورalavipour@ihcs.ac.irدکترای علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، دانشگاه تربیت مدرساستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
پگاه مصلحpegahmosleh@ihcs.ac.irدکترای تخصصی(Ph.D) علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، دانشگاه تربیت مدرساستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
شروین مقیمی زنجانیmoghimima@gmail.comدکترای تخصصی در رشته علوم سیاسی (گرایش اندیشه‌های سیاسی)، دانشگاه تربیت مدرساستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
علی اکبر اسدیa.asadi@ihcs.ac.irدکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
داود مهدوی زادگانdavood@ihcs.ac.irحوزوی: سطح چهار (دکتری)دانشیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
فرج الله علی قنبریFalighan@ihcs.ac.irدکتری علوم سیاسی، دانشگاه یوتا - آمریکادانشیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
محمدعلی فتح اللهیfathollahi@ihcs.ac.irدکتری علوم سیاسیاستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
هادی رهنماhrahnamaa@gmail.comدکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق (ع)استادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
زهرا محققیانz.mohaghegh@gmail.comدکتری الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه اصفهاناستادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سید محمدهادی گرامیm.h.gerami@ihcs.ac.irدکتری شرق‌شناسی، مؤسسه اسلام‌شناسی دانشگاه بن آلمان و دکتری قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)استادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سید محمدعلی طباطباییMataba2003@gmail.comدکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهراناستادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مریم قبادیghobadim@yahoo.comدکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرساستادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
نعمت الله فاضلیnfazeli@hotmail.comدکتری انسان شناسی، دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرق و آفریقا)استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سمیه سادات شفیعیss.shafiei@ihcs.ac.irدکتری جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبائیدانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سمیه توحیدلوsmtohidlou@ut.ac.irدکتری جامعه شناسی گرایش توسعه، دانشگاه تهراناستادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مریم نصر اصفهانیmaryam.nasr@gmail.comدکتری فلسفه (اخلاق)، دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نواستادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان،، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
محمدسالار کسراییMohammadsalar.kasraie@gmail.comدکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهراندانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سلمان صادقی زادهSalmansadeghi@gmail.comدکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهراناستادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
حمید سجادیH.Sajadi@ihcs.ac.irدکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهراناستادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سمیه کریمیs.karimmi@gmail.comدکتری مردم شناسی؛ دانشگاه گوته (فرانکفورت)استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سید محمد حسینی بهشتیانBeheshtiyan.ir@gmail.comدکتری روانشناسی، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
حمید تنکابنیtonkaboni@ihcs.ac.irدکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطباییدانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
-سیدابوتراب سیاهپوش(بازنشسته)--استاد بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سیدبیوک محمدیbuik.mohammadi46@gmail.comدکتری‌ جامعه‌شناسی‌ (با گرایش نظریه‌ها و دگرگونی اجتماعی)، دانشگاه ایالتی‌ کنتاکی‌استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
-مهرداد نورائیnouraei@ihcs.ac.irدکتری سیکل سوم علوم اجتماعی از دانشگاه پاسکال- استرازبورگ و دکتری دولتی علوم اجتماعی از دانشگاه سوربن – پاریسدانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
اشرف بروجردیabrujerdi@yahoo.comدکتری فقه سیاسی، دانشگاه بیروتاستادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
-ناهید موید حکمتnahidmoayedhekmat@yahoo.comدکتری :جامعه شناسی، دانشگاه اکس آن پروانس فرانسهدانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
ژاسنت صلیبیJacenthe.Salibi@gmail.comدکتری رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطباییدانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
ناصر تکمیل همایون(بازنشسته)eci.socialhistory@ihcs.ac.irدکتری تاریخ (دانشگاه پاریس) و دکتری دولتی جامعه‌شناسی (دانشگاه پاریس (سوربون)استاد بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
احمد کتابی(بازنشسته)ketabi@ihcs.ac.irدکتری اقتصاد، دانشگاه تهراناستاد بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سید آیت اله میرزاییayatmir@Yahoo.comدکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر فوق دکتری جامعه‌شناسی، بنیاد ملی نخبگان و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مریم صانع پور(بازنشسته)m.saneapour@gmail.comدکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه: International College of Islamic Sciences (ICIS) لندن ـ انگلستان و دکتری علوم و معارف نهج البلاغه، پژوهشکده نهج البلاغهاستادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سیده زهرا مبلغs.z.moballegh@ihcs.ac.irدکتری تخصصی فلسفه محض، دانشگاه تهراناستادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان،، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
ثریا مکنون(بازنشسته)s_maknoon@yahoo.comدکتری تعلیم و تربیت و روانشناسی تربیتی، دانشگاه ایلونزی، اوربانا، آمریکادانشیار بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
زهره عطایی آشتیانیz_ataei@ihcs.ac.irکارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
بهاره نصیریinstitutebn.nasiri@gmail.comدکترى تخصصی علوم ارتباطات, دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم تحقيقاتاستادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سپیده میرمجیدی هشجینs.mirmajidi@ihcs.ac.irدکتري حقوق کیفري و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مصطفی شهر آیینیm_shahraeen@yahoo.comدکتری فلسفه: دانشگاه تهراندانشیار گروه پژوهشی فلسفه غرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
سید محمدتقی موحد ابطحیsmtmabtahi@gmail.comدکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار گروه پژوهشی فلسفه علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
امیر صادقیamir.sadeqi@ut.ac.irدکتری فلسفه دین، دانشگاه تهراناستادیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مهدی معین زادهdr_moinzadeh@yahoo.comدکتری فلسفه علم و فناوری(Ph.D) و پزشکی(M.D)استادیار گروه پژوهشی فلسفه علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
علیرضا منصوریmansouri@ihcs.ac.irدکتری فلسفۀ علم و فن آوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشیار گروه پژوهشی فلسفه علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
غلامحسین مقدم حیدریgmheidari@ihcs.ac.irدکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشیار گروه پژوهشی فلسفه علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
احمد شاکریa.shakeri@ihcs.ac.irدکتری ادبیات تطبیقی، EHIC (گروه‌ فضاهای انسانی و تعاملات فرهنگی)، دانشگاه لیموژ فرانسهاستاديار گروه مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
اصغر اسمعیلیa.esmaeili@ihcs.ac.irدکتری زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
محمدمهدی مجاهدیm.mojahedi@ihcs.ac.irدکتری علوم سیاسی، موسسه مطالعات فرهنگی و علوم انسانیاستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي-
الهام ابراهیمیe.ebrahimi@ihcs.ac.irدکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهراناستادیار گروه مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
یوسف محمدنژاد عالی زمینیy.mnezhad@ihcs.ac.irدکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار، گروه پژوهشی پژوهش های ادبی نظری، راهبردی و کاربردی، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
فاطمه براتلوf.baratlou@ihcs.ac.irدکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی (گرایش خط مشی گذاری)استادیار گروه مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
مژگان روشن نژادmroshannejad@yahoo.comدکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهراناستادیار گروه مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
فرزانه میرشاه ولایتیf.shahvelayati@gmail.comدکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رهاستادیار گروه مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
آلاء وحیدنیاa.vahidnia@ihcs.ac.irدکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهراناستادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
احمد پاکتچیApakatchi@gmail.comدکتری مطالعات ادیان با گرایش فرق اسلامی آسیای مرکزی و دکتری زبانشناسی تاریخی با گرایش زبانهای آسیای مرکزی، دانشگاه دولتی قزاقستاندانشیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
فروغ پارساphorough.parsa@gmail.comدکتری الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه قمدانشیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
شکوه السادات حسینیshokooh_iran@yahoo.comدکتری ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)، دانشگاه دمشقاستادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-
نمایش ۱ تا ۱۷۶ مورد از کل ۱۷۶ مورد.