اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تصویرنام استادرایانامهآخرین مدرک تحصیلیرتبه علمی/محل فعالیترزومه علمیلیست مقالات
موسی نجفیitrc@ihcs.ac.irدکتری تخصصی علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستاد، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی
فرهاد زیویارzivyar@ihcs.ac.irدکتری علوم سیاسیاستادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی
سید رضا حسینیr.hoseini@ihcs.ac.irدکتری علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی
سید حسین حسینی سروریDrshhs44@gmail.comدکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه معارفاستادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی
فریبا سادات محسنی سهیf.mohseni@ihcs.ac.irدکتری تخصصی علوم سیاسی، دانشگاه تهراناستادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی
عبدالمجید مبلغیmobaleghi@gmail.comدکترای علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی
محمود جنیدی (بازنشسته)mahmood_joneidi@yahoo.com-استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات انساني
فاطمه طاهرخانیf.taherkhani@ihcs.ac.irدکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی
-آوات عباسیawat.mazda@gmail.com-استادیار، پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی
سید روح الله شهابیr.shahabi@ihcs.ac.irدکتری تخصصی روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهراناستادیار گروه روانشناسی، پژوهشکده اخلاق و تربیت
سید علی اصغریseyed.ali.asghari@gmail.comدکتری فلسفه ی جديد و معاصر غرب، دانشگاه شهيد بهشتی ايراناستادیار گروه مطالعات بنیادین اخلاق، پژوهشکده اخلاق و تربیت
مهرنوش هدایتیmehrnooshhedayati@yahoo.comدکتری تخصصی مشاوره و روان شناسیاستادیار گروه روانشناسی، پژوهشکده اخلاق و تربيت
اسماعیل ناصریenaseri7@yahoo.comدکتری تخصصی روان شناسی، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار گروه روانشناسی، پژوهشکده اخلاق و تربيت
سعید ناجیs.naji@ihcs.ac..irدکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار گروه فلسفه برای کودکان، پژوهشکده اخلاق و تربيت
روح الله کریمیroohollah.karimi@gmail.comدکتری تخصصی, فلسفه, دانشگاه تهراناستادیار گروه مطالعات بنیادین اخلاق، پژوهشکده اخلاق و تربیت
سید نورالدین محمودیn.mahmoudi@ihcs.ac.irدکتري تخصصي فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه تهراناستادیار گروه فلسفه برای کودکان، پژوهشکده اخلاق و تربيت
ابراهیم التجاییe.eltejaei@ihcs.ac.irدکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائیدانشیار گروه پژوهشی اقتصاد کلان و پولی، پژوهشکده اقتصاد
محمد علی ابوترابیaboutorabi.econ@gmail.comدکتری علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهداستادیار گروه پژوهشی اقتصاد کلان و پولی، پژوهشکده اقتصاد
جلال منتظری شورکچالیj.montazeri@ihcs.ac.irدکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه مازندراناستادیار گروه پژوهشی اقتصاد خرد و بخش عمومی، پژوهشکده اقتصاد
لیلا سادات زعفرانچیL_zafaranchi@ihcs.ac.irدکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای و توسعه اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد
سید حسین میرجلیلیh.jalili@ihcs.ac.irدکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع)استاد گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای و توسعه اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد
سید محمدرضا امیری طهرانی زادهamiritehrani@hotmail.comدکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیارگروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای و توسعه اقتصادی، پژوهشکده اقتصاد
محمدآقا نهاوندیانnahavandian@yahoo.comدکتری اقتصاد-
نرگس اکبرپور روشنnarges.akbarpur@gmail.comدکتری اقتصاد، دانشگاه مازندراناستادیار گروه پژوهشی اقتصاد خرد و بخش عمومی، پژوهشکده اقتصاد
احمد صفار مقدم(بازنشسته)as-moqaddam@yahoo.comدکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه تهراناستاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علیرضا ملائی توانیmollaiynet@yahoo.comدکتری، رشته تاریخ با گرایش ایران اسلامی، دانشگاه شهید بهشتیاستاد، گروه پژوهشی تاریخ فکری و فرهنگی ایران، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
پروین ترکمنی آذرtorkamany@ihcs.ac.irدکتری، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتیاستاد، گروه پژوهشی تاریخ فکری و فرهنگی ایران، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
شهرام یوسفی فرshyousefifar@ut.ac.irدکتری تاریخ ایران، دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتیاستاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
صفورا برومندs.borumand@ihcs.ac.irدکتری رشته تاریخ (گرایش ایران اسلامی ،دانشگاه الزهرا (س)استادیار،گروه پژوهشی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
-فاطمه پیرا---
الهام ملک زادهElhammalekzadeh@gmail.irدکتری رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه الزهرااستادیار،گروه پژوهشی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
عبدالرحمن حسنی فرhassanifar@yahoo.comدکتری اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستاديار،گروه پژوهشی تاریخ سیاسی، پژوهشکده تاریخ، يژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
محمدامیر احمدزادهAhmadzadeamir20@yahoo.comدکتری تخصصی تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، گروه پژوهشی تاریخ فکری و فرهنگی ایران، پژوهشکده تاریخ
نیره دلیرn.dalir@ihcs.ac.irدکتری تاریخ ایران، دانشگاه شهید بهشتیدانشیار،گروه پژوهشی تاریخ سیاسی، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
سید محمدرحیم ربانی زادهrabbanizadeh@ihcs.ac.irدکتری: تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتیاستادیار، گروه پژوهشی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
مهسا ویسیmahsaveisi@yahoo.comدکتری باستان شناسی، گرایش دوران تاریخی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار،گروه پژوهشی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
علی سالاری شادیalisalarishadi@yahoo.comدکتری تاریخدانشیار،گروه پژوهشی تاریخ سیاسی، پژوهشکده تاریخ، گروه تاریخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
آزیتا افراشیa.afrashi@ihcs.ac.irدکتری زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطباییدانشیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
محمدعلی سلمانی ندوشنm.nodoushan@ihcs.ac.irدکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهراندانشیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مریم علی نژادm.alinezhad@ihcs.ac.irدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمیاستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
گل اندام شریفیg.sharifi@ihcs.ac.irدکتری زیست شناسی، فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تهراناستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
آندیا نعمتیa.nemati@ihcs.ac.irدکتری شیمی معدنی، دانشگاه خوارزمیاستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
حسن مجیدیانh.majidian@ihcs.ac.irدکتری ریاضیات کاربردی (گرایش آنالیز عددی)، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
محمد مولایی قلیچیm.molaei@ihcs.ac.irدکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهراناستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
محمدمهدی مجاهدیm.mojahedi@ihcs.ac.irدکتری علوم سیاسی، موسسه مطالعات فرهنگی و علوم انسانیاستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
اصغر اسمعیلیa.esmaeili@ihcs.ac.irدکتری زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
محسن بهلولی فسخودیm.bohlooli@ihcs.ac.irدکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمیاستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
وحید قهرمانvghahraman@ihcs.ac.irدکتری زبانشناسی کاربردی - آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهراناستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
-زینب مشتاقی---
مسعود رضاییm.rezaei@ihcs.ac.irدکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهراندانشیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
ریما مرشدm.morshed@ihcs.ac.irدکتری تخصصی بهداشت و بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهراندانشیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مصطفی مهرآیینm.mehraein@ihcs.ac..irدکتری جامعه‌شناسی (فرهنگ)، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مریم کامیار--استادیار، پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مصطفی عاصی(بازنشسته)smostafa.assi@gmail.comدکتری زبان‌شناسی با گرایش کامپیوتر و فرهنگ نگاری، دانشگاه اکستر انگلستاناستاد، گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
سیروس نصراله زادهcyrusnasr@ihcs.ac.irدکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه تهراندانشیار، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
حوریه احدیh.ahadi@ihcs.ac.irدکتری زبان شناسی همگانی، دانشگاه پیام نوراستاديار، گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
محمدتقی راشد محصلmt_rashed@yahoo.comدکتری فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه تهراناستاد،گروه زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
آتوسا رستم بیک تفرشیA.Rostambeik@ihcs.ac.irدکتری زبان شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار،گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
زهره زرشناسzzarshenas@gmail.comدکتری فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه تهراناستاد،گروه زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
حمیدرضا دالوندdalvandhamidreza@yahoo.comدکتری فرهنگ و زبان های ایران باستان، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگاستادیار،گروه زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
حسین صافی پیرلوجهh.safi@ihcs.ac.irدکتری زبان شناسی همگانی، دانشگاه تهراناستادیار، گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مسعود قیومیM.Ghayoomi@ihcs.ac.irدکتری رایانه با گرایش زبانشناسی رایانشی، دانشگاه آزاد برلین، آلماناستادیار، گروه گویش شناسی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
فرزانه گشتاسبf_goshtasb@yahoo.comدکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشيار، گروه زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
یحیی مدرسیymodarresi@yahoo.comدکتری زبان شناسی، دانشگاه ایالتی کانزاس، آمریکااستاد، گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
امید ملاک بهبهانیbehbahani@ihcs.ac.irدکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایراندانشیار، گروه زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مهشید میرفخراییmahshidmirfakhraei@yahoo.comدکتری فرهنگ و زبان های باستانی، دانشگاه تهراناستاد،گروه زبان های باستانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
فاطمه راکعیfatemehrakei@gmail.comدکتری زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرسدانشیار، گروه زبان شناسی همگانی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
امید طبیب زاده قمصریotabibzadeh@yahoo.comدکتری زبانشناسی، دانشگاه تهراناستاد،گروه گویش شناسی، پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
حسینعلی قبادی---
یوسف محمدنژاد عالی زمینیy.mnezhad@ihcs.ac.irدکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار، گروه پژوهشی پژوهش های ادبی نظری، راهبردی و کاربردی، پژوهشکده زبان و ادبیات
یداله رفیعیRafiei_y20@yahoo.comدکتری تخصصی, زبان و ادبیات عرب, دانشگاه آزاد اسلامیاستادیار، گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات، پژوهشکده زبان و ادبیات
زهرا پارساپورparsapoor@ihcs.ac.irدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهراندانشیار، گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای، پژوهشکده زبان و ادبیات
طاهره ایشانیtahereh.ishany@gmail.comدکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم، تهراندانشیار، گروه پژوهشی پژوهش های ادبی نظری، راهبردی و کاربردی، پژوهشکده زبان و ادبیات
تقی پورنامداریانnamdarian@ihcs.ac.irدکتری ادبیات فارسی، دانشگاه تهراناستاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرانک جهانگردfjahangard@yahoo.comدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهراناستادیار، گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای، پژوهشکده زبان و ادبیات
زهرا حیاتیhayati.zahra@gmail.comدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای، پژوهشکده زبان و ادبیات
ابوالقاسم رادفرa.radfar@iauji.ac.irدکتری‌ زبان و ادبیات، دانشگاه‌ تهران‌استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صابره سیاوشیsaberehsiavashi@yahoo.comدکتری تخصصی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهراناستادیار، گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات، پژوهشکده زبان و ادبیات
مریم شریف نسبmsharifnasab@yahoo.comدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار، گروه پژوهشی پژوهش های ادبی نظری، راهبردی و کاربردی، پژوهشکده زبان و ادبیات
علیرضا شعبانلوa.shabanlu@ihcs.acدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزددانشیار، گروه پژوهشی پژوهش های ادبی نظری، راهبردی و کاربردی، پژوهشکده زبان و ادبیات
سیده مریم عاملی رضاییm_rezaei53@yahoo.comدکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتیدانشیار، گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای، پژوهشکده زبان و ادبیات
-زینه عرفت پورz.erfatpor@gmail.comدکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهراناستادیار، گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای، پژوهشکده زبان و ادبیات
عبدالحسین فرزادabdolhosein.farzad@gmail.com-دانشیار
روح انگیز کراچیrohangizkarachi@gmail.comدکتری ادبیات فارسیاستاد
معصومه نعمتی قزوینیm.n136089@yahoo.comدکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، گروه پژوهشی پژوهش های ادبی نظری، راهبردی و کاربردی، پژوهشکده زبان و ادبیات
رمضان رضاییdrr_rezaei@yahoo.com-استادیار، گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات، پژوهشکده زبان و ادبیات
محمد هاتفیM.hatefi@ihcs.ac.irدكتري تخصصي زبان و ادب فارسياستادیار، گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات، پژوهشکده زبان و ادبیات
فاطمه براتلوf.baratlou@ihcs.ac.irدکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی (گرایش خط مشی گذاری)استادیار گروه مدیریت
الهام ابراهیمیe.ebrahimi@ihcs.ac.irدکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهراناستادیار گروه مدیریت
نادر سیدکلالیn.kalali@ihcs.ac.irدکتری مدیریت استراتژیک (سیاستگذاری بازرگانی)، دانشگاه تهراناستادیار گروه مدیریت
فرزانه میرشاه ولایتیf.shahvelayati@gmail.comدکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رهاستادیار گروه مدیریت
مژگان روشن نژادmroshannejad@yahoo.comدکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهراناستادیار گروه مدیریت
-ناهید موید حکمتnahidmoayedhekmat@yahoo.comدکتری :جامعه شناسی، دانشگاه اکس آن پروانس فرانسهدانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
سیدجواد میری منیقSeyedjavad@hotmail.comدکتری تخصصی (Ph.D): جامعه‌شناسی، (دانشگاه بریستول/ انگلستان)دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
سید آیت اله میرزاییayatmir@Yahoo.comدکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر فوق دکتری جامعه‌شناسی، بنیاد ملی نخبگان و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
حمید تنکابنیtonkaboni@ihcs.ac.irدکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطباییدانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
ژاسنت صلیبیJacenthe.Salibi@gmail.comدکتری رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطباییدانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
اشرف بروجردیabrujerdi@yahoo.comدکتری فقه سیاسی، دانشگاه بیروتاستادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
-مهرداد نورائیnouraei@ihcs.ac.irدکتری سیکل سوم علوم اجتماعی از دانشگاه پاسکال- استرازبورگ و دکتری دولتی علوم اجتماعی از دانشگاه سوربن – پاریسدانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
سیدبیوک محمدیbuik.mohammadi46@gmail.comدکتری‌ جامعه‌شناسی‌ (با گرایش نظریه‌ها و دگرگونی اجتماعی)، دانشگاه ایالتی‌ کنتاکی‌استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی
سید محمد حسینی بهشتیانBeheshtiyan.ir@gmail.comدکتری روانشناسی، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
احمد کتابی(بازنشسته)ketabi@ihcs.ac.irدکتری اقتصاد، دانشگاه تهراناستاد بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی
ناصر تکمیل همایون(بازنشسته)eci.socialhistory@ihcs.ac.irدکتری تاریخ (دانشگاه پاریس) و دکتری دولتی جامعه‌شناسی (دانشگاه پاریس (سوربون)استاد بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی
نعمت الله فاضلیnfazeli@hotmail.comدکتری انسان شناسی، دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرق و آفریقا)استاد پژوهشکده مطالعات اجتماعی
ثریا مکنون(بازنشسته)s_maknoon@yahoo.comدکتری تعلیم و تربیت و روانشناسی تربیتی، دانشگاه ایلونزی، اوربانا، آمریکادانشیار بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی
بهاره نصیریinstitutebn.nasiri@gmail.comدکترى تخصصی علوم ارتباطات, دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم تحقيقاتاستادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان
سمیه سادات شفیعیss.shafiei@ihcs.ac.irدکتری جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبائیدانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
سمیه توحیدلوsmtohidlou@ut.ac.irدکتری جامعه شناسی گرایش توسعه، دانشگاه تهراناستادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
-سیدابوتراب سیاهپوش(بازنشسته)--استاد بازنشسته پژوهشکده مطالعات اجتماعی
شکوه السادات حسینیshokooh_iran@yahoo.comدکتری ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی)، دانشگاه دمشقاستادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان
محمدسالار کسراییMohammadsalar.kasraie@gmail.comدکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهراندانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
مریم نصر اصفهانیmaryam.nasr@gmail.comدکتری فلسفه (اخلاق)، دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نواستادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان،
حمید سجادیH.Sajadi@ihcs.ac.irدکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهراناستادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
سلمان صادقی زادهSalmansadeghi@gmail.comدکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهراناستادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
سمیه کریمیs.karimmi@gmail.comدکتری مردم شناسی؛ دانشگاه گوته (فرانکفورت)استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
محمدعلی مینایی--گروه مطالعات امنیت و جامعه
-هادی رحیمیان--پژوهشکده مطالعات اجتماعی
-حسن ملکmalek.hassan@yahoo.com-استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی
پگاه مصلحpegahmosleh@ihcs.ac.irدکترای تخصصی(Ph.D) علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، دانشگاه تربیت مدرساستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی
شروین مقیمی زنجانیmoghimima@gmail.comدکترای تخصصی در رشته علوم سیاسی (گرایش اندیشه‌های سیاسی)، دانشگاه تربیت مدرساستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی
یحیی فوزیYahyafozi@yahoo.comدکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهراناستاد پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی
سید محسن علوی پورalavipour@ihcs.ac.irدکترای علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، دانشگاه تربیت مدرساستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی
عبداله قنبرلوGhanbarloo@ihcs.ac.irدکتری روابط بین‌الملل (گرایش تخصصی اقتصاد سیاسی بین‌الملل)، دانشگاه تهراندانشیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی
علی اکبر اسدیa.asadi@ihcs.ac.irدکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی
محمدعلی فتح اللهیfathollahi@ihcs.ac.irدکتری علوم سیاسیاستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی
داود مهدوی زادگانdavood@ihcs.ac.irحوزوی: سطح چهار (دکتری)دانشیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی
کامیار صداقت ثمرحسینیkamyarsedaghat@gmail.comدکتری علوم سیاسی، گرایش اندیشه سیاسیاستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی
فرج الله علی قنبریFalighan@ihcs.ac.irدکتری علوم سیاسی، دانشگاه یوتا - آمریکااستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی
-بهمن حسینجانی---
سپیده میرمجیدی هشجینs.mirmajidi@ihcs.ac.irدکتري حقوق کیفري و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی
فروغ پارساphorough.parsa@gmail.comدکتری الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه قمدانشیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی
مریم قبادیghobadim@yahoo.comدکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرساستادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی
سید محمدهادی گرامیm.h.gerami@ihcs.ac.irدکتری شرق‌شناسی، مؤسسه اسلام‌شناسی دانشگاه بن آلمان و دکتری قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)استادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی
زهرا محققیان گورتانیz.mohaghegh@gmail.comدکتری الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه اصفهاناستادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی
سید محمدعلی طباطباییMataba2003@gmail.comدکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهراناستادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی
هادی رهنماhrahnamaa@gmail.comدکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق (ع)استادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی
مریم صانع پور(بازنشسته)m.saneapour@gmail.comدکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه: International College of Islamic Sciences (ICIS) لندن ـ انگلستان و دکتری علوم و معارف نهج البلاغه، پژوهشکده نهج البلاغهاستادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی
احمد پاکتچیApakatchi@gmail.comدکتری مطالعات ادیان با گرایش فرق اسلامی آسیای مرکزی و دکتری زبانشناسی تاریخی با گرایش زبانهای آسیای مرکزی، دانشگاه دولتی قزاقستاندانشیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی
آلاء وحیدنیاa.vahidnia@ihcs.ac.irدکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهراناستادیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی
سیده زهرا اجاقzahraojagh1979@gmail.comدکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی, دانشگاه تهراناستادیار گروه ارتباطات و علم و فناوری
منصور ساعیmsaei58@gmail.comدکتری تخصصی علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار گروه ارتباطات و علم و فناوری
داود مهرابیdavood.mehrabi@yahoo.comدکتری ارتباطات، دانشگاه پوترا مالزیاستادیار گروه ارتباطات و علم و فناوری
امیر عبدالرضا سپنجیaasepanjy@gmail.comدکتری ارتباطات، دانشگاه علامه طباطباییاستادیار گروه ارتباطات، فرهنگ و سیاست
معصومه تقی زادگانtaghizadegan.km@gmail.comدکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهراناستادیار گروه ارتباطات، فرهنگ و سیاست
بشیر معتمدیmotamedibashir@yahoo.comدکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهراناستادیار گروه ارتباطات، فرهنگ و سیاست
مریم سادات فیاضیmsfayyazi@gmail.comدکتری زبان شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرساستاديار، مرکز اسناد فرهنگی آسیا
حمیدرضا رادفرhamidr.radfar@gmail.comدکتری کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتاستاديار، مرکز اسناد فرهنگی آسیا
زهره عطایی آشتیانیz_ataei@ihcs.ac.irکارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، مرکز اسناد فرهنگی آسیا
حسن فقیه عبداللهی--مرکز اسناد فرهنگی آسیا
مهدی کریمی سلطان احمدیM.karimi@ihcs.ac.irدکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرساستادیار، مرکز اسناد فرهنگی آسیا
احمد شاکریa.shakeri@ihcs.ac.irدکتری ادبیات تطبیقی، EHIC (گروه‌ فضاهای انسانی و تعاملات فرهنگی)، دانشگاه لیموژ فرانسهاستاديار گروه مطالعات فرهنگی
علیرضا منجمیmonajemi.alireza@gmail.comفارغ التحصیل رشته پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناستادیار گروه پژوهشی فلسفه علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم
سید امیر اکرمیseyedamir_a@yahoo.comدکتری فلسفه دین، دانشگاه مک گیل کانادااستادیار گروه پژوهشی فلسفه دین
اعظم قاسمیazam_ghasemi@yahoo.com-استادیار گروه پژوهشی فلسفه دین
مهدی معین زادهdr_moinzadeh@yahoo.comدکتری فلسفه علم و فناوری(Ph.D) و پزشکی(M.D)استادیار گروه پژوهشی فلسفه علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم
غلامحسین مقدم حیدریgmheidari@ihcs.ac.irدکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشیار گروه پژوهشی فلسفه علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم
علیرضا منصوریmansouri@ihcs.ac.irدکتری فلسفۀ علم و فن آوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشیار گروه پژوهشی فلسفه علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم
مزدک رجبیm.rajabi@ihcs.ac.irدکتری فلسفه، گرایش قدیم و قرون وسطیدانشیار گروه پژوهشی فلسفه غرب
مصطفی شهر آیینیm_shahraeen@yahoo.comدکتری فلسفه: دانشگاه تهراندانشیار گروه پژوهشی فلسفه غرب
هادی وکیلیdrhvakili@gmail.comدکتری عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتدانشیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر
مهدی اسدیM.Assadi@ihcs.ac.irدکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه تهراناستادیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر
طاهره کمالی زادهtkamali85@yahoo.comدکتری فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهراندانشیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر
امیر صادقیamir.sadeqi@ut.ac.irدکتری فلسفه دین، دانشگاه تهراناستادیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر
کریم مجتهدی--استاد بازنشسته دانشگاه تهران
سید محمدتقی موحد ابطحیsmtmabtahi@gmail.comدکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار گروه پژوهشی فلسفه علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم
آیدین کیخاییaidinkeikhaee@gmail.comدکتری اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی، دانشگاه یورک (تورنتو، کانادا)استادیار گروه پژوهشی فلسفه غرب
مهدی بنایی جهرمیtj_sm81@yahoo.comدکتری فلسفه ی غرباستادیار گروه پژوهشی فلسفه غرب
محمدتقی چاوشیtschawoschi@yahoo.comدکتری فلسفه ی غرب، انجمن حکمت و فلسفه‌ی ایراناستادیار گروه پژوهشی فلسفه غرب
-مرتضی جعفریانm.jafarian.kh@gmail.comدکتری فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه تهراناستادیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر
-محمدامین شاهجوییmshahjouei@yahoo.comدکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه شهید بهشتیاستادیار گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر
مهدی اصفهانیm.esfahani@ihcs.ac.ir-استادیار گروه پژوهشی فلسفه دین
سیده زهرا مبلغs.z.moballegh@ihcs.ac.irدکتری تخصصی فلسفه محض، دانشگاه تهراناستادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان،
مالک شجاعی جشوقانیMalekmind@yahoo.comدکتری تخصصی فلسفه معاصر, دانشگاه تهراناستادیار گروه پژوهشی مطالعات میان فرهنگی معاصر
حسین شقاقیshpost58@gmail.com-استادیار گروه پژوهشی مطالعات میان فرهنگی معاصر
محمدمهدی اردبیلیm.m.ardebili@gmail.comدکتری فلسفه ی غرب، دانشگاه تبریزاستادیار گروه پژوهشی مطالعات میان فرهنگی معاصر
-مریم هاشمیMa.Hashemi@ihcs.ac.ir-استادیار مرکز تحقیقات امام علی (ع)
نمایش ۱ تا ۱۷۶ مورد از کل ۱۷۶ مورد.