ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۴ مورد از کل ۲۹۲ مورد.
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۳۹۹
 • تعداد کل مقالات: ۳۳۸۶
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۴
 • تعداد شماره ها: ۵۱۶
 • تعداد کل مقالات: ۴۵۱۷
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 • تعداد مجلات: ۱
 • تعداد شماره ها: ۱۹
 • تعداد کل مقالات: ۱۶۳
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۲۱
 • تعداد شماره ها: ۷۷۶
 • تعداد کل مقالات: ۶۲۸۳
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۷۴
 • تعداد شماره ها: ۲۲۱۴
 • تعداد کل مقالات: ۲۰۳۲۸
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۲۷۷
 • تعداد کل مقالات: ۱۹۶۲
دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

 • تعداد مجلات: ۱
 • تعداد شماره ها: ۱
 • تعداد کل مقالات: ۶
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۴۲۰
 • تعداد کل مقالات: ۳۵۱۴
دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه رازی کرمانشاه

 • تعداد مجلات: ۳
 • تعداد شماره ها: ۷۲
 • تعداد کل مقالات: ۵۳۳
دانشگاه زنجان

دانشگاه زنجان

 • تعداد مجلات: ۳
 • تعداد شماره ها: ۳۴
 • تعداد کل مقالات: ۲۶۵
دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

 • تعداد مجلات: ۴
 • تعداد شماره ها: ۱۲۹
 • تعداد کل مقالات: ۱۰۰۶
دانشگاه سوره

دانشگاه سوره

 • تعداد مجلات: ۱
 • تعداد شماره ها: ۱۲
 • تعداد کل مقالات: ۸۴
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۲
 • تعداد شماره ها: ۳۹۱
 • تعداد کل مقالات: ۳۷۱۱
دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد

 • تعداد مجلات: ۳
 • تعداد شماره ها: ۹۳
 • تعداد کل مقالات: ۶۹۹
دانشگاه شمال

دانشگاه شمال

 • تعداد مجلات: ۰
 • تعداد شماره ها: ۰
 • تعداد کل مقالات: ۰
دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

 • تعداد مجلات: ۰
 • تعداد شماره ها: ۰
 • تعداد کل مقالات: ۰
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۲۰۰
 • تعداد کل مقالات: ۱۹۷۵
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۶۲۷
 • تعداد کل مقالات: ۴۹۳۴
دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 • تعداد مجلات: ۶
 • تعداد شماره ها: ۹۷
 • تعداد کل مقالات: ۵۹۵
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۳۴۹
 • تعداد کل مقالات: ۲۶۹۶
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 • تعداد مجلات: ۲
 • تعداد شماره ها: ۴۵
 • تعداد کل مقالات: ۳۱۹
دانشگاه عالی دفاع ملی

دانشگاه عالی دفاع ملی

 • تعداد مجلات: ۲
 • تعداد شماره ها: ۱۶
 • تعداد کل مقالات: ۱۹۴
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۳
 • تعداد شماره ها: ۱۲۹۹
 • تعداد کل مقالات: ۹۷۴۱
دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ

 • تعداد مجلات: ۰
 • تعداد شماره ها: ۰
 • تعداد کل مقالات: ۰