ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۹۰ مورد.
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۷۸
 • تعداد شماره ها: ۱۸۵۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۵۸۵۶
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۷۳
 • تعداد شماره ها: ۲۰۲۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۸۵۳۳
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۵
 • تعداد شماره ها: ۶۵۸
 • تعداد کل مقالات: ۵۸۹۷
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۲
 • تعداد شماره ها: ۱۲۳۴
 • تعداد کل مقالات: ۹۱۶۲
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۱
 • تعداد شماره ها: ۷۹۷
 • تعداد کل مقالات: ۶۳۰۳
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۷۶۸
 • تعداد کل مقالات: ۶۲۴۹
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۶۰۶
 • تعداد کل مقالات: ۴۷۶۷
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۷۴۰
 • تعداد کل مقالات: ۶۰۰۲
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۱۹
 • تعداد شماره ها: ۴۵۰
 • تعداد کل مقالات: ۳۲۷۷
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۷۶۵
 • تعداد کل مقالات: ۵۵۴۴
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۳۹۷
 • تعداد کل مقالات: ۳۲۶۱
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۵۸۲
 • تعداد کل مقالات: ۴۴۶۳
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۲۰۵
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۲۳
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۳۵۸
 • تعداد کل مقالات: ۳۰۲۹
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۴
 • تعداد شماره ها: ۴۹۵
 • تعداد کل مقالات: ۴۲۳۹
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۲
 • تعداد شماره ها: ۳۷۹
 • تعداد کل مقالات: ۳۵۷۳
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۱۵۲
 • تعداد کل مقالات: ۱۹۰۷
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۳۳۴
 • تعداد کل مقالات: ۲۵۵۹
دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۶۸
 • تعداد کل مقالات: ۵۱۶
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۳۹۴
 • تعداد کل مقالات: ۳۰۱۲
وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۴۸۹
 • تعداد کل مقالات: ۳۸۴۷
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۲۶۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۸۵۴
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۱۸۷
 • تعداد کل مقالات: ۱۸۴۰
دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۱۱۵
 • تعداد کل مقالات: ۱۰۵۵