ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۸۷ مورد.
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۷۳
 • تعداد شماره ها: ۱۵۸۶
 • تعداد کل مقالات: ۱۳۶۳۶
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۷۲
 • تعداد شماره ها: ۱۹۴۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۷۶۲۰
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۴
 • تعداد شماره ها: ۶۱۰
 • تعداد کل مقالات: ۵۳۴۰
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۲
 • تعداد شماره ها: ۱۱۶۶
 • تعداد کل مقالات: ۸۵۶۹
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۱
 • تعداد شماره ها: ۷۴۱
 • تعداد کل مقالات: ۵۹۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۷۲۹
 • تعداد کل مقالات: ۵۸۸۸
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۶۹۹
 • تعداد کل مقالات: ۵۶۲۴
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۵۷۶
 • تعداد کل مقالات: ۴۵۳۲
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۱۹
 • تعداد شماره ها: ۴۳۸
 • تعداد کل مقالات: ۳۱۴۰
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۷۳۷
 • تعداد کل مقالات: ۵۳۳۸
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۱۹۰
 • تعداد کل مقالات: ۱۳۲۲
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۵۴۷
 • تعداد کل مقالات: ۴۱۶۶
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۳۳۷
 • تعداد کل مقالات: ۲۸۲۶
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۳۷۱
 • تعداد کل مقالات: ۳۰۲۷
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۳
 • تعداد شماره ها: ۴۶۹
 • تعداد کل مقالات: ۳۹۴۰
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۲
 • تعداد شماره ها: ۳۶۰
 • تعداد کل مقالات: ۳۳۶۹
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۱۴۴
 • تعداد کل مقالات: ۱۸۱۷
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۳۱۶
 • تعداد کل مقالات: ۲۳۹۸
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۳۷۰
 • تعداد کل مقالات: ۲۷۹۵
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۱۷۷
 • تعداد کل مقالات: ۱۷۳۷
وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۴۸۵
 • تعداد کل مقالات: ۳۸۱۲
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۷۲۳
 • تعداد کل مقالات: ۴۶۷۸
دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۵۸
 • تعداد کل مقالات: ۴۲۰
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۲۴۶
 • تعداد کل مقالات: ۱۷۵۱