ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۳۱۰ مورد.
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۱۱۹
 • تعداد شماره ها: ۳۵۲۰
 • تعداد کل مقالات: ۳۰۵۷۰
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۷۸
 • تعداد شماره ها: ۳۰۶۶
 • تعداد کل مقالات: ۲۷۹۹۶
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۴۱
 • تعداد شماره ها: ۱۶۹۲
 • تعداد کل مقالات: ۱۲۸۲۴
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۸
 • تعداد شماره ها: ۸۵۴
 • تعداد کل مقالات: ۸۰۰۵
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۴
 • تعداد شماره ها: ۹۸۷
 • تعداد کل مقالات: ۷۷۶۵
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۱
 • تعداد شماره ها: ۹۵۸
 • تعداد کل مقالات: ۷۹۶۷
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۲۷
 • تعداد شماره ها: ۶۹۱
 • تعداد کل مقالات: ۵۸۱۷
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۲۷
 • تعداد شماره ها: ۷۷۴
 • تعداد کل مقالات: ۶۱۹۲
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۲۶
 • تعداد شماره ها: ۳۷۴
 • تعداد کل مقالات: ۲۵۸۷
دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان

 • تعداد مجلات: ۲۵
 • تعداد شماره ها: ۳۰۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۲۰۳
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۲۲
 • تعداد شماره ها: ۹۲۳
 • تعداد کل مقالات: ۷۴۹۱
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۵۳۳
 • تعداد کل مقالات: ۴۱۷۲
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۹
 • تعداد شماره ها: ۹۲۷
 • تعداد کل مقالات: ۶۷۴۴
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۵۱۱
 • تعداد کل مقالات: ۴۵۹۵
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۷۳۶
 • تعداد کل مقالات: ۵۷۲۱
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۵۹۹
 • تعداد کل مقالات: ۵۷۲۲
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۴
 • تعداد شماره ها: ۴۸۰
 • تعداد کل مقالات: ۴۵۸۲
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • تعداد مجلات: ۱۳
 • تعداد شماره ها: ۴۰۲
 • تعداد کل مقالات: ۲۷۹۶
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۴۰۸
 • تعداد کل مقالات: ۳۲۹۰
دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۱۹۸
 • تعداد کل مقالات: ۱۸۲۶
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۱۶۰
 • تعداد کل مقالات: ۱۹۹۰
دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۱۳۸
 • تعداد کل مقالات: ۱۱۷۰
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۴۷۱
 • تعداد کل مقالات: ۳۶۶۴
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۲۵۹
 • تعداد کل مقالات: ۲۵۴۶