ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۸۴ مورد.
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۷۲
 • تعداد شماره ها: ۱۸۹۴
 • تعداد کل مقالات: ۱۷۱۴۱
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۷۱
 • تعداد شماره ها: ۱۴۳۵
 • تعداد کل مقالات: ۱۲۳۱۴
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۴
 • تعداد شماره ها: ۵۸۳
 • تعداد کل مقالات: ۴۹۴۶
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۱
 • تعداد شماره ها: ۱۱۲۵
 • تعداد کل مقالات: ۸۲۴۲
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۷۲۰
 • تعداد کل مقالات: ۵۸۰۵
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۶۹۹
 • تعداد کل مقالات: ۵۶۱۴
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۵۶۷
 • تعداد کل مقالات: ۴۴۵۱
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۴۱۸
 • تعداد کل مقالات: ۲۹۹۱
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۷۰۸
 • تعداد کل مقالات: ۵۱۵۶
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۵۳۰
 • تعداد کل مقالات: ۴۰۲۳
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۵۳۹
 • تعداد کل مقالات: ۴۵۰۳
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۳۵۸
 • تعداد کل مقالات: ۲۸۸۲
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۳۲۲
 • تعداد کل مقالات: ۲۶۷۸
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۲
 • تعداد شماره ها: ۳۵۳
 • تعداد کل مقالات: ۳۳۰۱
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۲
 • تعداد شماره ها: ۴۵۰
 • تعداد کل مقالات: ۳۷۴۵
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۱۳۷
 • تعداد کل مقالات: ۱۷۴۳
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۳۰۸
 • تعداد کل مقالات: ۲۳۲۵
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۱۶۸
 • تعداد کل مقالات: ۱۲۰۸
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۳۶۰
 • تعداد کل مقالات: ۲۷۲۷
وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۴۸۲
 • تعداد کل مقالات: ۳۷۸۵
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۱۷۴
 • تعداد کل مقالات: ۱۶۹۶
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۳۶۴
 • تعداد کل مقالات: ۳۶۹۱
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۲۳۰
 • تعداد کل مقالات: ۲۲۷۰
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۷۱۴
 • تعداد کل مقالات: ۴۵۸۰