ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۹۱ مورد.
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۸۰
 • تعداد شماره ها: ۱۹۴۶
 • تعداد کل مقالات: ۱۶۶۵۳
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۷۴
 • تعداد شماره ها: ۲۰۸۵
 • تعداد کل مقالات: ۱۹۱۶۵
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۵
 • تعداد شماره ها: ۶۸۹
 • تعداد کل مقالات: ۶۱۶۵
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۳
 • تعداد شماره ها: ۱۲۷۴
 • تعداد کل مقالات: ۹۴۲۵
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۱
 • تعداد شماره ها: ۸۱۵
 • تعداد کل مقالات: ۶۴۴۱
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۷۸۲
 • تعداد کل مقالات: ۶۳۷۶
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۶۱۸
 • تعداد کل مقالات: ۴۸۵۳
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۷۵۹
 • تعداد کل مقالات: ۶۱۳۶
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۱۹
 • تعداد شماره ها: ۴۶۱
 • تعداد کل مقالات: ۳۳۹۶
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۷۷۶
 • تعداد کل مقالات: ۵۵۹۳
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۲۱۰
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۵۹
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۶۰۱
 • تعداد کل مقالات: ۴۵۹۳
دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۱۷۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۱۵۹
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۴۰۸
 • تعداد کل مقالات: ۳۳۵۶
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۳۷۱
 • تعداد کل مقالات: ۳۱۴۳
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۴
 • تعداد شماره ها: ۵۰۸
 • تعداد کل مقالات: ۴۴۰۱
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۲
 • تعداد شماره ها: ۳۸۴
 • تعداد کل مقالات: ۳۶۲۶
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۱۵۴
 • تعداد کل مقالات: ۱۹۲۶
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۳۴۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۶۱۶
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۲۷۲
 • تعداد کل مقالات: ۱۹۲۱
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۴۰۴
 • تعداد کل مقالات: ۳۰۹۹
دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۶۸
 • تعداد کل مقالات: ۵۲۳
وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۴۹۲
 • تعداد کل مقالات: ۳۸۶۵
دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۱۲۴
 • تعداد کل مقالات: ۱۱۵۵