ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۸۳ مورد.
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۷۰
 • تعداد شماره ها: ۱۷۳۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۵۳۹۵
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۶۷
 • تعداد شماره ها: ۱۲۸۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۰۶۹۸
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۳
 • تعداد شماره ها: ۵۲۸
 • تعداد کل مقالات: ۴۴۲۴
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۱۰۱۸
 • تعداد کل مقالات: ۷۴۰۵
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۶۷۰
 • تعداد کل مقالات: ۵۳۷۸
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۶۵۹
 • تعداد کل مقالات: ۵۳۰۳
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۱۹
 • تعداد شماره ها: ۵۴۱
 • تعداد کل مقالات: ۴۲۵۲
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۳۹۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۶۹۹
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۷
 • تعداد شماره ها: ۶۴۶
 • تعداد کل مقالات: ۴۷۲۷
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۴۹۲
 • تعداد کل مقالات: ۳۶۷۳
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۴۹۸
 • تعداد کل مقالات: ۴۱۴۹
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۳۳۷
 • تعداد کل مقالات: ۲۶۹۸
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۲۸۹
 • تعداد کل مقالات: ۲۳۶۶
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۳۲۹
 • تعداد کل مقالات: ۳۰۵۴
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۴۱۳
 • تعداد کل مقالات: ۳۳۴۶
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۲۸۶
 • تعداد کل مقالات: ۲۱۴۳
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۱۱۸
 • تعداد کل مقالات: ۱۵۲۰
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۱۴۴
 • تعداد کل مقالات: ۱۰۳۹
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۱۵۸
 • تعداد کل مقالات: ۱۵۷۶
دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۸۸
 • تعداد کل مقالات: ۵۴۳
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۲۱۵
 • تعداد کل مقالات: ۲۰۸۹
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۲۱۶
 • تعداد کل مقالات: ۱۵۴۶
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۶
 • تعداد شماره ها: ۱۹۷
 • تعداد کل مقالات: ۲۵۶۶
وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

 • تعداد مجلات: ۶
 • تعداد شماره ها: ۳۶۷
 • تعداد کل مقالات: ۲۹۶۰