ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۸۷ مورد.
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۷۲
 • تعداد شماره ها: ۱۹۴۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۷۵۹۵
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۷۲
 • تعداد شماره ها: ۱۵۷۲
 • تعداد کل مقالات: ۱۳۴۹۴
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۴
 • تعداد شماره ها: ۶۰۵
 • تعداد کل مقالات: ۵۲۶۸
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۲
 • تعداد شماره ها: ۱۱۵۷
 • تعداد کل مقالات: ۸۵۰۱
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۱
 • تعداد شماره ها: ۷۳۳
 • تعداد کل مقالات: ۵۸۴۲
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۷۲۸
 • تعداد کل مقالات: ۵۸۷۵
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۵۷۳
 • تعداد کل مقالات: ۴۵۱۱
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۶۹۵
 • تعداد کل مقالات: ۵۵۸۸
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۴۴۴
 • تعداد کل مقالات: ۳۱۶۵
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۷۱۷
 • تعداد کل مقالات: ۵۲۱۶
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۵۴۱
 • تعداد کل مقالات: ۴۱۱۷
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۱۸۹
 • تعداد کل مقالات: ۱۳۱۶
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۳۷۱
 • تعداد کل مقالات: ۳۰۲۷
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۳۳۴
 • تعداد کل مقالات: ۲۷۹۰
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۳
 • تعداد شماره ها: ۴۶۹
 • تعداد کل مقالات: ۳۹۴۰
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۲
 • تعداد شماره ها: ۳۶۰
 • تعداد کل مقالات: ۳۳۶۹
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۱۴۴
 • تعداد کل مقالات: ۱۸۱۷
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۳۱۴
 • تعداد کل مقالات: ۲۳۸۶
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۳۶۵
 • تعداد کل مقالات: ۲۷۶۰
وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۴۸۵
 • تعداد کل مقالات: ۳۸۱۲
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۱۷۷
 • تعداد کل مقالات: ۱۷۳۷
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۲۴۰
 • تعداد کل مقالات: ۲۳۵۶
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۷۲۱
 • تعداد کل مقالات: ۴۶۶۵
دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۵۸
 • تعداد کل مقالات: ۴۲۰