ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۸۳ مورد.
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۷۲
 • تعداد شماره ها: ۱۸۴۰
 • تعداد کل مقالات: ۱۶۵۷۳
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۶۹
 • تعداد شماره ها: ۱۳۴۸
 • تعداد کل مقالات: ۱۱۳۰۰
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۴
 • تعداد شماره ها: ۵۶۰
 • تعداد کل مقالات: ۴۷۰۴
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۱۰۵۴
 • تعداد کل مقالات: ۷۶۹۵
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۶۹۲
 • تعداد کل مقالات: ۵۵۷۳
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۶۷۹
 • تعداد کل مقالات: ۵۴۵۵
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۵۵۵
 • تعداد کل مقالات: ۴۳۶۲
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۶۹۵
 • تعداد کل مقالات: ۵۰۶۲
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۴۰۴
 • تعداد کل مقالات: ۲۸۳۹
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۵۰۶
 • تعداد کل مقالات: ۳۸۰۴
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۵۱۹
 • تعداد کل مقالات: ۴۳۳۰
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۳۴۷
 • تعداد کل مقالات: ۲۷۸۱
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۳۰۵
 • تعداد کل مقالات: ۲۵۲۲
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۲
 • تعداد شماره ها: ۳۳۷
 • تعداد کل مقالات: ۳۱۳۰
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۲
 • تعداد شماره ها: ۴۳۸
 • تعداد کل مقالات: ۳۵۸۰
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۲۹۶
 • تعداد کل مقالات: ۲۲۲۸
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۱۱۸
 • تعداد کل مقالات: ۱۵۲۰
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۱۴۸
 • تعداد کل مقالات: ۱۰۶۸
وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۴۷۹
 • تعداد کل مقالات: ۳۷۶۱
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۷۸۰
 • تعداد کل مقالات: ۵۱۴۴
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۱۶۶
 • تعداد کل مقالات: ۱۶۳۲
دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۹۱
 • تعداد کل مقالات: ۵۶۱
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۲۲۸
 • تعداد کل مقالات: ۱۶۲۳
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۲۲۴
 • تعداد کل مقالات: ۲۱۸۹