ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۹۰ مورد.
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۷۵
 • تعداد شماره ها: ۱۷۲۶
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۷۳۲
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۷۲
 • تعداد شماره ها: ۱۹۶۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۷۸۴۴
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۴
 • تعداد شماره ها: ۶۲۰
 • تعداد کل مقالات: ۵۴۷۶
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۲
 • تعداد شماره ها: ۱۱۸۴
 • تعداد کل مقالات: ۸۷۳۴
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۱
 • تعداد شماره ها: ۷۴۹
 • تعداد کل مقالات: ۵۹۱۹
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۷۳۷
 • تعداد کل مقالات: ۵۹۵۷
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۵۸۲
 • تعداد کل مقالات: ۴۵۸۲
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۲۰
 • تعداد شماره ها: ۷۱۳
 • تعداد کل مقالات: ۵۷۶۴
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۱۹
 • تعداد شماره ها: ۴۴۲
 • تعداد کل مقالات: ۳۱۸۸
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۷۴۲
 • تعداد کل مقالات: ۵۳۷۸
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۳۸۳
 • تعداد کل مقالات: ۳۱۲۷
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۵۵۳
 • تعداد کل مقالات: ۴۲۱۵
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۱۹۴
 • تعداد کل مقالات: ۱۳۵۰
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۳۴۲
 • تعداد کل مقالات: ۲۸۷۹
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۳
 • تعداد شماره ها: ۴۷۴
 • تعداد کل مقالات: ۴۰۰۰
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۲
 • تعداد شماره ها: ۳۶۵
 • تعداد کل مقالات: ۳۴۲۵
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۱۴۴
 • تعداد کل مقالات: ۱۸۱۷
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۳۲۲
 • تعداد کل مقالات: ۲۴۴۷
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 • تعداد مجلات: ۹
 • تعداد شماره ها: ۳۷۵
 • تعداد کل مقالات: ۲۸۲۹
وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۴۸۷
 • تعداد کل مقالات: ۳۸۳۰
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۲۵۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۷۸۵
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۱۸۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۷۷۵
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۲۴۰
 • تعداد کل مقالات: ۲۳۵۶
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۷۲۶
 • تعداد کل مقالات: ۴۷۰۵