ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۸۱ مورد.
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۶۸
 • تعداد شماره ها: ۱۶۳۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۴۶۲
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۶۵
 • تعداد شماره ها: ۱۱۲۹
 • تعداد کل مقالات: ۹۳۰۷
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۲
 • تعداد شماره ها: ۴۷۹
 • تعداد کل مقالات: ۴۰۰۱
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۹۱۳
 • تعداد کل مقالات: ۶۵۳۴
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۶۰۹
 • تعداد کل مقالات: ۴۸۷۳
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۵۸۷
 • تعداد کل مقالات: ۴۷۲۳
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۳۵۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۸۲۲
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۱۷
 • تعداد شماره ها: ۳۶۵
 • تعداد کل مقالات: ۲۵۰۴
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۵۵۸
 • تعداد کل مقالات: ۴۰۱۷
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۴۳۸
 • تعداد کل مقالات: ۳۶۶۷
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۴۱۲
 • تعداد کل مقالات: ۲۹۹۷
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۲۳۸
 • تعداد کل مقالات: ۱۹۰۷
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۴
 • تعداد شماره ها: ۲۸۸
 • تعداد کل مقالات: ۲۲۲۴
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۲۹۷
 • تعداد کل مقالات: ۲۶۷۸
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۱۱۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۳۱
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۳۶۵
 • تعداد کل مقالات: ۲۸۷۰
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۲۶۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۹۳۹
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۱۲۸
 • تعداد کل مقالات: ۹۲۶
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۲۰۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۴۰
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۱۴۶
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۴۹
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۱۹۶
 • تعداد کل مقالات: ۱۸۹۰
دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 • تعداد مجلات: ۶
 • تعداد شماره ها: ۷۲
 • تعداد کل مقالات: ۴۶۲
دانشگاه معارف اسلامی

دانشگاه معارف اسلامی

 • تعداد مجلات: ۵
 • تعداد شماره ها: ۱۸۰
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۲۰
وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

 • تعداد مجلات: ۵
 • تعداد شماره ها: ۳۲۳
 • تعداد کل مقالات: ۲۵۲۲