ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۸۱ مورد.
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۶۸
 • تعداد شماره ها: ۱۶۷۶
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۸۷۱
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۶۵
 • تعداد شماره ها: ۱۱۷۸
 • تعداد کل مقالات: ۹۷۹۱
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۲
 • تعداد شماره ها: ۵۰۰
 • تعداد کل مقالات: ۴۱۶۵
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۶۳۰
 • تعداد کل مقالات: ۵۰۸۰
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۹۶۶
 • تعداد کل مقالات: ۶۹۴۵
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۶۴۴
 • تعداد کل مقالات: ۵۱۶۵
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۴۶۳
 • تعداد کل مقالات: ۳۶۸۳
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۱۷
 • تعداد شماره ها: ۳۷۲
 • تعداد کل مقالات: ۲۵۴۹
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۴۶۸
 • تعداد کل مقالات: ۳۴۷۴
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۶
 • تعداد شماره ها: ۵۷۶
 • تعداد کل مقالات: ۴۱۳۹
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۲۷۵
 • تعداد کل مقالات: ۲۲۴۰
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۴۶۲
 • تعداد کل مقالات: ۳۸۵۵
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۴
 • تعداد شماره ها: ۳۱۱
 • تعداد کل مقالات: ۲۴۲۵
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۳۱۲
 • تعداد کل مقالات: ۲۸۵۴
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۱۱۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۳۱
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۳۷۷
 • تعداد کل مقالات: ۳۰۲۸
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۲۷۴
 • تعداد کل مقالات: ۲۰۴۵
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۱۳۴
 • تعداد کل مقالات: ۹۷۵
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۱۵۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۵۲۵
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۲۱۰
 • تعداد کل مقالات: ۲۰۴۱
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۲۰۸
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۸۸
دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 • تعداد مجلات: ۶
 • تعداد شماره ها: ۷۲
 • تعداد کل مقالات: ۴۶۲
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 • تعداد مجلات: ۵
 • تعداد شماره ها: ۱۵۸
 • تعداد کل مقالات: ۱۱۴۳
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 • تعداد مجلات: ۵
 • تعداد شماره ها: ۸۳
 • تعداد کل مقالات: ۷۵۸