ترتیب بر اساس: حروف الفباتعداد مجلات
نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۸۱ مورد.
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

 • تعداد مجلات: ۶۸
 • تعداد شماره ها: ۱۵۹۷
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۰۹۷
دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 • تعداد مجلات: ۶۴
 • تعداد شماره ها: ۱۱۱۳
 • تعداد کل مقالات: ۹۱۸۱
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • تعداد مجلات: ۳۲
 • تعداد شماره ها: ۴۷۶
 • تعداد کل مقالات: ۳۹۸۱
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۸۷۱
 • تعداد کل مقالات: ۶۱۸۷
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۵۹۵
 • تعداد کل مقالات: ۴۷۶۴
دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

 • تعداد مجلات: ۳۰
 • تعداد شماره ها: ۵۷۷
 • تعداد کل مقالات: ۴۶۴۲
دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۳۶۸
 • تعداد کل مقالات: ۲۴۸۸
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

 • تعداد مجلات: ۱۸
 • تعداد شماره ها: ۳۳۲
 • تعداد کل مقالات: ۲۶۷۴
دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۴۰۳
 • تعداد کل مقالات: ۲۹۳۴
دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۲۲۹
 • تعداد کل مقالات: ۱۸۳۰
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۵۵۷
 • تعداد کل مقالات: ۴۰۱۰
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

 • تعداد مجلات: ۱۵
 • تعداد شماره ها: ۴۲۹
 • تعداد کل مقالات: ۳۵۸۸
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 • تعداد مجلات: ۱۴
 • تعداد شماره ها: ۲۸۶
 • تعداد کل مقالات: ۲۲۰۶
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • تعداد مجلات: ۱۱
 • تعداد شماره ها: ۲۸۷
 • تعداد کل مقالات: ۲۵۴۹
دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۲۵۶
 • تعداد کل مقالات: ۱۸۸۵
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۳۵۷
 • تعداد کل مقالات: ۲۷۷۴
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 • تعداد مجلات: ۱۰
 • تعداد شماره ها: ۱۱۱
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۳۱
جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه

 • تعداد مجلات: ۸
 • تعداد شماره ها: ۱۲۸
 • تعداد کل مقالات: ۹۲۶
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۱۴۳
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۲۷
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۱۸۲
 • تعداد کل مقالات: ۱۷۳۲
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • تعداد مجلات: ۷
 • تعداد شماره ها: ۲۰۲
 • تعداد کل مقالات: ۱۴۳۴
دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 • تعداد مجلات: ۶
 • تعداد شماره ها: ۷۲
 • تعداد کل مقالات: ۴۶۲
دانشگاه معارف اسلامی

دانشگاه معارف اسلامی

 • تعداد مجلات: ۵
 • تعداد شماره ها: ۱۷۲
 • تعداد کل مقالات: ۱۳۶۳
وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

 • تعداد مجلات: ۵
 • تعداد شماره ها: ۳۲۳
 • تعداد کل مقالات: ۲۵۲۲