دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
International Journal of Business and Development Studies

International Journal of Business and Development Studies

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: International Journal of Business and Development Studies Vol. 13, No. 1, (2021)
جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای سال یازدهم پاییز 1400 شماره 40
جغرافیا و توسعه

جغرافیا و توسعه

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: جغرافیا و توسعه زمستان 1400 شماره 65
علوم انسانی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

علوم انسانی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان آبان 1380 شماره 16
مخاطرات محیط طبیعی

مخاطرات محیط طبیعی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: مخاطرات محیط طبیعی سال دهم پاییز 1400 شماره 29
مطالعات اجتماعی اقوام

مطالعات اجتماعی اقوام

موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: مطالعات اجتماعی اقوام دوره 1 پاییز و زمستان 1399 شماره 2
مطالعات روانشناسی تربیتی

مطالعات روانشناسی تربیتی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع:
آخرین شماره: مطالعات روانشناسی تربیتی سال هفدهم زمستان 1400 شماره 44
مطالعات شبه قاره

مطالعات شبه قاره

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: مطالعات شبه قاره سال سیزدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 41
مطالعات کاربردی زبان - Iranian Journal of Applied Language Studies

مطالعات کاربردی زبان - Iranian Journal of Applied Language Studies

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: Iranian Journal of Applied Language Studies,Vol 13, No. 2, 2021
پژوهش های تاریخی ایران و اسلام

پژوهش های تاریخی ایران و اسلام

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تاریخ
آخرین شماره: پژوهش های تاریخی ایران و اسلام پاییز و زمستان 1400 شماره 29
پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

پژوهش های مدیریت عمومی (پژوهش های مدیریت سابق)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: پژوهش های مدیریت عمومی سال چهاردهم تابستان 1400 شماره 52
پژوهشنامه ادب غنایی

پژوهشنامه ادب غنایی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: پژوهشنامه ادب غنایی سال نوزدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 37