دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۵ مورد.
(دستاوردهای) حسابداری ارزشی و رفتاری

(دستاوردهای) حسابداری ارزشی و رفتاری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری سال اول بهار و تابستان 1395 شماره 1
اقتصاد فضا و توسعه روستایی

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال نهم تابستان 1399 شماره 2 (پیاپی 32)
تاریخنامه خوارزمی

تاریخنامه خوارزمی

موضوع: تاریخ
آخرین شماره: تاریخنامه خوارزمی سال هشتم پاییز 1399 شماره 31
تحقیقات مدل سازی اقتصادی

تحقیقات مدل سازی اقتصادی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار 1399 شماره 39
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیست و یکم بهار 1400 شماره 60
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: تحلیل فضایی مخاطرات محیطی سال هفتم بهار 1399 شماره 1
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تابستان 1386 شماره 3
روانشناسی شناختی

روانشناسی شناختی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: روانشناسی شناختی دوره هفتم تابستان 1398 شماره 2 (پیاپی 20)
روانشناسی و اطلاع رسانی

روانشناسی و اطلاع رسانی

موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: روانشناسی واطلاع رسانی 1386 شماره 2
زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی خوارزمی)

زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی خوارزمی)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه خوارزمی) سال بیست و هشتم بهار و تابستان 1399 شماره 33 (پیاپی 88)
علوم حرکتی و ورزش

علوم حرکتی و ورزش

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: علوم حرکتی و ورزش بهار 1385 شماره 8
مسائل اجتماعی ایران

مسائل اجتماعی ایران

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: مسائل اجتماعی ایران سال دهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2