دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۶ مورد.
(دستاوردهای) حسابداری ارزشی و رفتاری

(دستاوردهای) حسابداری ارزشی و رفتاری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری سال اول بهار و تابستان 1395 شماره 1
اقتصاد فضا و توسعه روستایی

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال دهم پاییز 1400 شماره 3 (پیاپی 37)
تاریخنامه خوارزمی

تاریخنامه خوارزمی

موضوع: تاریخ
آخرین شماره: تاریخنامه خوارزمی سال دهم تابستان 1401 شماره 38
تحقیقات مدل سازی اقتصادی

تحقیقات مدل سازی اقتصادی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان 1400 شماره 44
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیست و یکم زمستان 1400 شماره 63
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: تحلیل فضایی مخاطرات محیطی سال هشتم پاییز 1400 شماره 3
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تابستان 1386 شماره 3
روانشناسی شناختی

روانشناسی شناختی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: روانشناسی شناختی دوره نهم پاییز 1400 شماره 3 (پیاپی 29)
روانشناسی و اطلاع رسانی

روانشناسی و اطلاع رسانی

موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: روانشناسی واطلاع رسانی 1386 شماره 2
زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی خوارزمی)

زبان و ادبیات فارسی (دوفصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی خوارزمی)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه خوارزمی) سال بیست و نهم پاییز و زمستان 1400 شماره 36(پیاپی 91)
علوم حرکتی و ورزش

علوم حرکتی و ورزش

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: علوم حرکتی و ورزش بهار 1385 شماره 8
مسائل اجتماعی ایران

مسائل اجتماعی ایران

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: مسائل اجتماعی ایران سال دوازدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 2