دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۵ مورد.
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال نهم تابستان 1399 شماره 4
حکمت صدرایی

حکمت صدرایی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: حکمت صدرایی سال هشتم بهار و تابستان 1399 شماره 2 (پیاپی 16)
دانش حقوق مدنی

دانش حقوق مدنی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: حقوق
آخرین شماره: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان 1398 شماره 2
روان شناسی سلامت

روان شناسی سلامت

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: روان شناسی سلامت سال نهم تابستان 1399 شماره 2 (پیاپی 34)
شناخت اجتماعی

شناخت اجتماعی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: شناخت اجتماعی سال هشتم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 16)
عصب روانشناسی

عصب روانشناسی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: عصب روانشناسی سال ششم تابستان 1399 شماره 2 (پیاپی 21)
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

حوزه تخصصی: علمی-ترویجی
موضوع: تربیت بدنی
آخرین شماره: مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال هفتم زمستان 1398 شماره 26
مدیریت سازمان های دولتی

مدیریت سازمان های دولتی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مدیریت سازمان های دولتی سال هشتم تابستان 1399 شماره 3 (پیاپی 31)
پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی سال هشتم تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 29)
پژوهش های بوم شناسی شهری

پژوهش های بوم شناسی شهری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: جغرافیا
آخرین شماره: پژوهش های بوم شناسی شهری سال دهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 20)
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم تابستان 1399 شماره 39
پژوهش های مالیه اسلامی

پژوهش های مالیه اسلامی

موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: پژوهش های مالیه اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1393 شماره 4