دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه الزهرا (س)

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۶ مورد.
مدیریت برند

مدیریت برند

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مدیریت برند سال ششم زمستان 1398 شماره 20
حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه

حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه

موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه دوره دهم زمستان 1399 شماره 4 (پیاپی 39)
پژوهش های تجربی حسابداری

پژوهش های تجربی حسابداری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: پژوهش های تجربی حسابداری سال دهم زمستان 1399 شماره 38
تحقیقات علوم قرآن و حدیث

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال هفدهم پاییز 1399 شماره 3 (پیاپی 47)
راهبرد مدیریت مالی

راهبرد مدیریت مالی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: راهبرد مدیریت مالی سال هشتم پاییز 1399 شماره 30
مطالعات زن و خانواده

مطالعات زن و خانواده

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مطالعات زنان
آخرین شماره: مطالعات زن و خانواده دوره هشتم بهار 1399 شماره 1 (پیاپی 16)
مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان (مطالعات زنان سابق)

مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان (مطالعات زنان سابق)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مطالعات زنان
آخرین شماره: مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان دوره هجدهم بهار 1399 شماره 1 (پیاپی 62)
تاریخ نگری و تاریخ نگاری

تاریخ نگری و تاریخ نگاری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تاریخ
آخرین شماره: تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره جدید پاییز و زمستان 1398 شماره 24 (پیاپی 109)
تاریخ اسلام و ایران

تاریخ اسلام و ایران

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: تاریخ
آخرین شماره: تاریخ اسلام و ایران سال سی ام تابستان 1399 شماره 46 (پیاپی 136)
مطالعات روانشناختی

مطالعات روانشناختی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: مطالعات روانشناختی دوره شانزدهم بهار 1399 شماره 1
اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: اندیشه های نوین تربیتی دوره پانزدهم زمستان 1399 شماره 4
زبان پژوهی

زبان پژوهی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: زبان پژوهی سال دوازدهم تابستان 1399 شماره 35