ادب و زبان - علمی-پژوهشی

ادب و زبان


 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنرکرمان

مدیر مسئول: محمود مدبری

 سردبیر: احمد امیری خراسانی

مدیر داخلی: مریم ایرانمنش

کارشناس مجله : صدیقه قطب الدینی

هیات تحریریه: احمد امیری خراسانی، محمد صادق بصیری، ابوالقاسم رادفر، عنایت ا... شریف پور، محمدرضا صرفی، فاطمه مدرسی، سیدعلی اصغر میرباقری فرد، محمود مدبری، یحیی طالبیان، محمود مدبری، احمد امیری خراسانی، محمد جعفر یاحقی

نشانی: کرمان - انتهای بلوار 22 بهمن - مجتمع دانشگاهی شهید باهنرکرمان - دانشکدة‌ ادبیات و علوم انسانی صندوق پستی 111-76165

تلفن و فکس: 3221449 0341

نشانی الکترونیک: http://jll.uk.ac.ir

پست الکترونی: jflluk@mail.uk.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۹
ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول