میراث شهاب -

میراث شهاب

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر سید محمود مرعشی نجفی

مدیر مسئول: دکتر سید محمود مرعشی نجفی

سردبیر: ابوالفضل حافظیان بابلی

نشانی: قم، خیابان آیت الله مرعشی نجفی (ره)، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، دفتر میراث شهاب، کدپستی: 3715799473

تلفن:37738264(025)   

وب سایت: http://www.shahab-news.com

پست الکترونیک: info@shahab-news.com

آرشیو نشریه: