پژوهش و برنامه ریزی شهری - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش و برنامه ریزی شهری (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضایی

سردبیر: دکتر مسعود تقوایی

مدیر اجرایی: اعضم صفرآبادی

هیئت تحریریه: دکتر عیسی ابراهیم زاده، مرحوم دکتر رسول ربانی، دکتر محمدرضا رضایی، دکتر علی اصغر رضوانی، دکتر محمدرحیم رهنما، دکتر سیروس شفقی، دکتر علی شکور، دکتر اصغر ضرابی، دکتر رسول قربانی، دکتر مهدی قرخلو، دکتر حمیدرضا وارثی

وب سایت: http://jupm.miau.ac.ir

پست الکترونیک: am_safarabadi@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۶ آبان ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷