پژوهش ادبیات معاصر جهان -

پژوهش ادبیات معاصر جهان


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران  

مدیرمسئول: مریم حق روستا

سردبیر: ایلمیرا دادور

مدیر داخلی: دکتر زهره رامین 

هیات تحریریه: زهره رامین، حسن فروغی، ژاله کهنمویی پور، شهناز شاهین، مرضیه یحیی پور، توماس اف برتونیو، علی بهداد، جهانگیر حبیب اله ویچ دری، کریستین راگه، کریستف بالایی، پیتر هیوم، فرانکو پرلی، نسرین دخت خطاط، محمود مدبری، الله شکر اسداللهی تجرق

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان 15 و16، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران . صندوق پستی: تهران، 6553-14155 .

تلفن: 61119063(021)     فکس: 88634500(021)

وب سایت: http://jor.ut.ac.ir

پست الکترونیک:pajuhesh@ut.ac.ir 


آرشیو نشریه: