رشد آموزش تربیت بدنی -

رشد آموزش تربیت بدنی


 


دوره انتشار: فصلنامه

موضوع مطالب: تربیت بدنی و ورزش

صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

مدیرمسئول: محمد ناصری

سردبیر: دکتر عباسعلی گائینی 

مدیر داخلی: جمشید رمضانی

هیات تحریریه: دکتر عباسعلی گائینی،دکتر مجید کاشف، دکتر حمید رجبی، دکتر هایده صیرفی، دکتر علیرضا رمضانی، امیر حسینی، دکتر جواد آزمون، جمشید رمضانی

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ‌ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی               

تلفن: (داخلی 374)  9- 88831161  (021)  نمابر: 88301478(021)

وب سایت:                     www.roshdmag.ir

پست الکترونیک:             tarbiyatbadani@roshdmag.ir 


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲