حدیث پژوهی - علمی-پژوهشی

حدیث پژوهی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان

مدیر مسئول: دکتر محسن قاسم پور 

سردبیر: دکتر سید رضا مودب 

مدیر اجرایی: حسین عبدالهی 

هیات تحریریه: دکتر محمد مهدی جعفری، دکتر عباس زراعت، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر مجید معارف، دکتر سید رضا مودب، دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دکتر محمد خاقانی، دکتر بمانعلی دهقان، دکتر محمد تقی دیاری، دکتر علی اکبر ربیع نتاج، دکتر محمد کاظم شاکر، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر محسن قاسم پور، دکتر جعفر نکونام، دکتر ابوالفضل خوش منش 

نشانی: کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله حدیث پژوهی، کد پستی:8731751167 .

تلفن: 5912717(0361)  فکس: 5912767(0361)

وب سایت: kashanu.ac.ir/

پست الکترونیک:p-hadith@kashanu.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۸۷
ناشر: دانشگاه کاشان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲