علوم ادبی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم) -

علوم ادبی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم)

 

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه قم 

مدیر مسئول: دکتر حسن مقیاسی 

سردبیر: دکتر علیرضا نبی لو 

مدیر داخلی: محمدرضا شجاعی 

مدیر اجرایی: محمدرضا خوئینی 

نشانی: قم، انتهای بلوار امین، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، ساختمان ابن سینا بلوک (16)، طبقه دوم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اتاق 329، دفتر دو فصلنامه ادبی 

تلفن: 32103667و32103666و32854970(025)    فکس: 32854970(025)

پست الکترونیک: maoadabi@gmail.com 

آرشیو نشریه: