پژوهش های حقوقی - علمی-پژوهشی

پژوهش های حقوقی


علوم انسانی، حقوق 


درجه علمی: علمی - ترویجی
دوره انتشار: دو فصلنامه
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش 
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق 
سردبیر: دکتر سید قاسم زمانی 
مدیر اجرایی: احمد قاسمی 
هیئت تحریریه: دکتر بهروز اخلاقی، دکتر محمد علی اردبیلی، دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر سید قاسم زمانی، دکتر سید جمال سیفی، دکتر سید محمد قاری سید فاطمی، دکتر جمشید ممتاز، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی 

نشانی تهران، خیابان‌ سنائی‌، خیابان‌ نهم‌، کوچه‌ گیلان‌، پلاک‌ 5، طبقه دوم، کد پستی‌ 158574311. صندوق پستی: تهران، 4539-15875.

تلفن: 4-88811581 (021)  فکس: 88811580 (021) 

وب سایتwww.sdil.ac.ir 

 


آرشیو نشریه: