پیام بهارستان -

پیام بهارستان


توقف انتشار


 


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: حجت الاسلام سید علی عماد
ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
صاحب امتیاز: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
سردبیر: کاظم آل رضا امیری
هیئت تحریریه: سید علی آل داود، سید محمد طباطبایی، بهروز ایمانی، محمد کاظم رحمتی، رحمان مشتاق مهر
آدرس: تهران، میدان بهارستان، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
وب سایت: http://www.ical.ir/
کد پستی: ۱۱۵۷۶۱۳۴۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۴