فقه و اصول جامعه المصطفی -

فقه و اصول جامعه المصطفی


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مدرسه عالی تخصصی فقه و اصول وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی 

مدیر مسئول: مجید خالق پور 

سردبیر: سیدحسن وحدتی شبیری


آرشیو نشریه: