حقوق (دانشگاه تهران) - علمی-پژوهشی

حقوق (دانشگاه تهران)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدیر مسئول: سید فضل الله موسوی

سردبیر: محمد حسن صادقی مقدم

مدیر اجرایی: سحر صادقی

هیئت تحریریه: ربیعا اسکینی، نجاد علی الماسی، سیامک ره پیک، عباس کریمی، محمود کاظمی، سید مصطفی محقق داماد، حمید رضا نیک بخت

نشانی: تهران،  خیابان انقلاب، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تلفن:61112530(021)     فکس:66494990(021)

وب سایت: https://jlq.ut.ac.ir

پست الکترونیک: lawmag@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: