پژوهش های جغرافیای انسانی - علمی-پژوهشی

پژوهش های جغرافیای انسانی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه جغرافیا - دانشگاه تهران     

مدیر مسئول: مهران مقصودی

سردبیر: کرامت اله زیاری 

مدیر داخلی: منصور رضاعلی 

هیات تحریریه: حسن افراخته، محمد رضا حافظ نیا، کرامت اله زیاری، محمدحسین ضیا توانا، علی عسگری، حسن کامران، علی مدرس، اصغر نظریان

وب سایت:  http://jhgr.ut.ac.ir/

پست الکترونیک:  humangeo@ut.ac.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ مرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه تهران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹