پژوهش های جغرافیای انسانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های جغرافیای انسانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۴۲۳-۷۷۳۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ مرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: مهران مقصودی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۰۰۸-۶۲۹۶
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: فضیله دادورخانی
مدیر داخلی: منصور رضاعلی
هیئت تحریریه: محمد رضا حافظ نیا، حسن افراخته، اصغر نظریان، حسن کامران، محمد حسن ضیاء توانا، علی عسگری، علی مدرس
وب سایت: https://jhgr.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: humangeo@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰