رهپویه حکمت هنر -

رهپویه حکمت هنر


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: محمدحسین ساعی
ناشر: دانشگاه سوره
صاحب امتیاز: دانشگاه سوره
سردبیر: حسن بلخاری قهی
مدیر اجرایی: دکتر سمیه رمضان ماهی
هیئت تحریریه: یعقوب آژند، حسن بلخاری قهی، مصطفی گودرزی، محمد خزایی، عبدالحمید نقره کار، مرضیه پیراوی ونک، سید رضی موسوی گیلانی، مینا صدری، محمدعلی رجبی، زهرا عسلی، سمیه رمضان ماهی ** اعضای هیات تحریریه بین المللی: امیرحسین ذکرگو
آدرس: دانشگاه سوره
وب سایت: http://rph.soore.ac.ir/
پست الکترونیکی: philosophy.rahpooye@soore.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات