رهیافتی در مدیریت بازرگانی -

رهیافتی در مدیریت بازرگانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۷۱۷-۰۸۳۷
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر محمدامین ترابی
مدیر مسئول: دکتر متینه مقدم
صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
سردبیر: دکتر اسماعیل کاوسی
مدیر داخلی: دبیر تخصصی دکتر امیر جبل
مدیر اجرایی: دبیر اجرایی مهندس مریم مقدم
هیئت تحریریه: دکتر احمد روستا، دکتر حسن حیدری، دکتر یوسف محمدی مقدم، دکتر نبی الله دهقان، دکتر محمدرضا کریمی علویجه، دکتر سید یعقوب حسینی، دکتر حاجیه رجبی فرجاد، دکتر غلامرضا معمارزاده طهران، دکتر حمیده رشادت جو، دکتر صدیقه طوطیان اصفهانی، دکتر علیرضا کوشکی جهرمی، دکتر فرشته امین، دکتر حیدر احمدی، دکتر جبار باباشاهی، دکتر علی اصغری صارم، دکتر تحفه قبادی، اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر سعید همایون، دکتر ایرج هشی
آدرس: اهواز - بلوار مدرس شرق - شهرک صنعتی شماره ۴
تلفن: ۰۶۱۳۲۹۰۷۶۵۸
وب سایت: http://www.bumara.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات