حقوق و مطالعات نوین -

حقوق و مطالعات نوین


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
صاحب امتیاز: سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
سردبیر: سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
مدیر داخلی: مطهره السادات رفیعی طباطبایی
هیئت تحریریه: دکتر عباس پهلوان زاده، دکتر امیر محمودی، دکتر هما داودی گرمارودی، دکتر جواد خالقیان، دکتر سید علیرضا هاشمی زاده، دکتر علی جهانخواه، دکتر فاطمه کیهانلو،دکتر علی امیری
تلفن: ۰۹۳۸۵۳۱۳۱۳۳
وب سایت: http://www.jhvmn.ir/
پست الکترونیکی: info@jhvmn.ir

کلیدواژه‌های مرتبط