حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی -

حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر مهدی فرجی
p-issn: ۳۱۳۵-۲۷۱۷
صاحب امتیاز: دکتر مهدی فرجی
سردبیر: دکتر شعیب رستمی
هیئت تحریریه: دکتر غریبه اسماعیلی کیا، دکتر محمدعلی آقایی، دکتر موسی بزرگ اصل، دکتر پریساسادات بهبهانی نیا، دکتر تیمور جباری، دکتر رضوان حجازی، دکتر احمد خدامی پور، دکتر حلیمه رحمانی، دکتر شعیب رستمی، دکتر مهدی فرجی، دکتر سیدمحمود موسوی شیری، دکتر احمد یعقوب نژاد
آدرس: تهران، قرچک، خیابان محمدآباد، مهدیه 9، پلاک 31
تلفن: ۰۲۱۳۶۱۲۵۸۷۶
وب سایت: https://psabjournal.com/fa/home
پست الکترونیکی: psabjournal@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات