حقوق تطبیقی - نشریه علمی (وزارت علوم)

حقوق تطبیقی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۶۷۶-۶۸۱۷
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۹ بهمن ۱۳۷۹
مدیر مسئول: سید مسعود موسوی کریمی
ناشر: دانشگاه مفید
p-issn: ۲۴۲۳-۴۶۵۶
صاحب امتیاز: دانشگاه مفید
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: ربیعا اسکینی
مدیر اجرایی: محمد علی نورمحمد
هیئت تحریریه: دکتر محمد آشوری، دکتر نجادعلی الماسی، دکتر علیرضا باریکلو، دکتر احمد حاجی ده آبادی، محمد حبیبی مجنده، دکتر ربیعا اسکینی، دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی، دکتر سیدحسین صفایی، دکتر محمد مهدی مقدادی، دکتر سیدمصطفی میرمحمدی، دکتر حسین میرمحمدصادقی، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، دکتر سید حسین هاشمی؛ اعضای هیات تحریریه بین المللی: پروفسور تالیا خابریوا، دکتر رشاد قربانف
آدرس: قم ، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید ، دانشگاه مفید ، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی
تلفن: ۰۲۵۳۲۱۳۰۲۹۰
وب سایت: http://law.mofidu.ac.ir/
پست الکترونیکی: ccls@mofidu.ac.ir
فکس: ۰۲۵۳۲۹۲۷۳۹۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸