حقوق تطبیقی - علمی-پژوهشی

حقوق تطبیقی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۹ بهمن ۱۳۷۹
مدیر مسئول: سید مسعود موسوی کریمی
ناشر: دانشگاه مفید
p-issn: ۲۴۲۳-۴۶۵۶
صاحب امتیاز: دانشگاه مفید
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: ربیعا اسکینی
مدیر اجرایی: اسماعیل امجدی
هیئت تحریریه: محمد آشوری، نجادعلی الماسی، سید حسین صفایی، سید مصطفی میرمحمدی، حسین میرمحمدصادقی، علی حسین نجفی ابرندآبادی
آدرس: قم ، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید ، دانشگاه مفید ، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۱۶۲۰۷
وب سایت: http://law.mofidu.ac.ir/
پست الکترونیکی: ccls@mofidu.ac.ir
فکس: ۰۲۵۳۲۹۲۷۳۹۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات